1 27 ส.ค. 2558  ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่..  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
2 27 ส.ค. 2558  รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
3 27 ส.ค. 2558  เชิญประชุมผู้บริหารและบุคลากร กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/58  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 27 ส.ค. 2558  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
5 27 ส.ค. 2558  รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
6 27 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดพิมพ์...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
7 27 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดพิมพ์...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 27 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดพิมพ์...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 26 ส.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
10 26 ส.ค. 2558  แจ้งกำหนดการเปิดระบบสอบด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 26 ส.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
12 26 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 26 ส.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องขอเชิญประชุมจัดทำแผนการพัฒนากำลังแรงงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 24 ส.ค. 2558  เรียน กศน.อำเภอ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
15 24 ส.ค. 2558  การมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือยข่าย...(ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 24 ส.ค. 2558  การมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือยข่าย...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 24 ส.ค. 2558  แจ้งข้อมูลนักเรียนในระบบที่ออกกกลางคัน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 24 ส.ค. 2558  แจ้งกำหนดการนัดหมายการสอบหน้าจอออนไลน์ E-Exam  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 24 ส.ค. 2558  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง (ต่อ)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
20 24 ส.ค. 2558  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
21 24 ส.ค. 2558  รายงานผลการเรียน (GPA) เฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุด ของนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/57  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 24 ส.ค. 2558  การจัดทำระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
23 24 ส.ค. 2558  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบเงินอุดหนุน (ครั้ง 9 )  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
24 24 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 24 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสามชุก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 24 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 24 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 24 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 24 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 24 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 24 ส.ค. 2558  เรียน ผอ.กสน.อำเภอด่านช้าง เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชุมชนพื้นที่ชายแดน...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
32 21 ส.ค. 2558  เรียน กศน.อำเภอด่านช้าง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 21 ส.ค. 2558  เรียน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 21 ส.ค. 2558  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 83  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
35 21 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
36 21 ส.ค. 2558  ส่งคำสั่ง วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 ก.ย. 58  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
37 21 ส.ค. 2558  เรื่องผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์และผอ.กศน.ดอนเจดีย์ เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งเงินเดือน 38 ค. (2)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 21 ส.ค. 2558  ขอส่งสำเนาคำสั่ง เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 21 ส.ค. 2558  ขอส่งสำเนาคำสั่ง เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 20 ส.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
41 20 ส.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
42 20 ส.ค. 2558  แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระหว่าง สำนักงาน กศน.กับบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 20 ส.ค. 2558  ขอคำอธิบายและรายละเอียดรายวิชาพร้อมต้นฉบับหนังสือเรียนจากสถานศึกษา...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
44 20 ส.ค. 2558  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
45 20 ส.ค. 2558  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
46 20 ส.ค. 2558  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
47 19 ส.ค. 2558  การดำเนินงาน บ้านหนังสือชุมชน  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
48 19 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอที่มีลูกจ้างประจำ เรื่อง การประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงานสูงขึ้นและการเปลี่ยนสายงาน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 19 ส.ค. 2558  เรียน กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 19 ส.ค. 2558  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
51 18 ส.ค. 2558  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์เข้าสอบN-NET ในระบบ E-Exam ครั้งที่ 1/58  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 18 ส.ค. 2558  ขอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัยหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
53 18 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กสน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, กศน.อำเภอดอนเจดีย์, กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 18 ส.ค. 2558  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 18 ส.ค. 2558  เรียน กศน.อำเภอบางปลาม้าและ กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
56 18 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องการสัมมนาเครือข่ายเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 18 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอ(ยกเว้นกศน.อำเภอบางปลาม้า) เรื่องการสัมมนาเครือข่ายเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 18 ส.ค. 2558  การติดตามผลผู้จบ "หลักสูตรอาเซียนศึกษา"ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล...(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 18 ส.ค. 2558  การติดตามผลผู้จบ "หลักสูตรอาเซียนศึกษา"ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 18 ส.ค. 2558  กรอบความร่วมมือในการจัดสอบปลายภาคและสอบซ่อม ภาคเรียน 1/58 (ต่อ2)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 18 ส.ค. 2558  กรอบความร่วมมือในการจัดสอบปลายภาคและสอบซ่อม ภาคเรียน 1/58 (ต่อ1)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 18 ส.ค. 2558  กรอบความร่วมมือในการจัดสอบปลายภาคและสอบซ่อม ภาคเรียน 1/58  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 18 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องส่งตัวครูศูนย์การเรียนชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 18 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องเร่งรัดการจัดจ้างเเหมาบริการปฏิบัติงาน (คนงาน)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
65 18 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา เรื่องรับแบบทดสอบและส่งกระดาษคำตอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 18 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษาคำตอบ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 18 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษาคำตอบ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 17 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กสน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง การประเมินปรับระดับชั้นงานสูงขึ้น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 17 ส.ค. 2558  การรายงานข้อมูลนักศึกษาเข้าสอบ-ขาดสอบ ประจำปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
70 17 ส.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบ...  กลุ่มอำนวยการ      รับ