1 28 ก.ค. 2557  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปชีพบางไทร รุ่นที่ 81  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
2 28 ก.ค. 2557  การดำเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในพ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
3 28 ก.ค. 2557  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของกระทรวงพลังงาน และกรมคุมประพฤติ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
4 28 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 28 ก.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 28 ก.ค. 2557  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 25 ก.ค. 2557  ขอเรียนเชิญร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลเพื่อปรองดองสมานฉันท์  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
8 25 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 25 ก.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 25 ก.ค. 2557  กำหนดการตรวจราชการ (รอบที่ 2)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 24 ก.ค. 2557  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 24 ก.ค. 2557  เรียน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 24 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมการเป็นพิธีกรมืออาชีพ สำหรับครู กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 24 ก.ค. 2557  การติดตามการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
15 24 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 24 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่อง โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 24 ก.ค. 2557  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริกา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 24 ก.ค. 2557  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาค  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 24 ก.ค. 2557  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาค  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 24 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง แจ้งกำหนดการตัดสินและผลการตัดสินการประกวดบรรณารักษ์และห้องสมุดประช  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
21 24 ก.ค. 2557  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเทวีพัฒนาเครือข่ายพลเมืองระดับอำเภอฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
22 24 ก.ค. 2557  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "เพลงหัวใจป่า"  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
23 24 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ และอำเภอศรีประจันต์ เรื่อง การประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่น ประ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 24 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่อง ขอเชิญประชุม  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
25 24 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
26 24 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่อง ขอคืนเงินค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ (นางสาวชนัญญา ปานตระกูล)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 22 ก.ค. 2557  ใบลงชื่อเข้าร่วมสุดยอด กศน.รอบชิงชนะเลิศ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
28 22 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อู่ทอง (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 21 ก.ค. 2557  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
30 18 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 17 ก.ค. 2557  ขอยืนยันยอดการสั่งแบบทดสอบรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 25587  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
32 17 ก.ค. 2557  ประชาสัมพันธ์การออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สายใย กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซและอำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องขอเชิญร่วมรายการ สายใย กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 17 ก.ค. 2557  ติดตามประเมินความก้าวหน้าของครู กศน หลักสูตร การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องติดตามการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอ(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องติดตามการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 17 ก.ค. 2557  ผอ.กศน.อ.หนองหญ้าไซ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สองพี่น้อง (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สามชุก (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เดิมบางนางบวช (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ ศูนย์ กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์เรื่องขอส่งคำสั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่องขอส่งคำสั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
44 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องขอส่งคำสั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่องขอส่งคำสั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
46 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้องและอำเภอหนองหญ้าไซ เรื่องส่งหนังสือคู่มืออักษรเบลล์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
47 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา เรื่องการสั่งข้อสอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 15 ก.ค. 2557  การกำหนดราคาอ้างอิงในการจัดหาหนังสือแบบเรียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 15 ก.ค. 2557  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 15 ก.ค. 2557  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 15 ก.ค. 2557  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 15 ก.ค. 2557  เรียน ผอ ศูนย์ กศน. อำเภอบางปลาม้า(เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 15 ก.ค. 2557  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการคัดเลือกและตรวจคุณภาพข้อสอบรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 15 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.หนองหญ้าไซ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 15 ก.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 15 ก.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 10 ก.ค. 2557  ขอส่งกำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 10 ก.ค. 2557  เชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 10 ก.ค. 2557  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
61 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
62 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
63 10 ก.ค. 2557  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 10 ก.ค. 2557  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 10 ก.ค. 2557  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญในสถานศึกษาช่วงเปิดเทอม  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
66 10 ก.ค. 2557  การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 10 ก.ค. 2557  การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 10 ก.ค. 2557  ขอส่งกำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
69 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
70 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ