1 01 ต.ค. 2557  แบบสำรวจผู้รับผิดชอบการรายงานผลสารสนเทศทางการศึกษาและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
2 01 ต.ค. 2557  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนมาตรการผลักดันการจั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
3 01 ต.ค. 2557  แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
4 01 ต.ค. 2557  หนังสือพระราชนิพนธ์ในโครงการ "ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน"  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
5 01 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เดิมบางนางบวช  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
6 01 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน.อ.เดิมบางนางบวช  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
7 01 ต.ค. 2557  ข้อร้องเรียนทางศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 01 ต.ค. 2557  แจ้งข้อมูลรายชื่อหนังสือรายวิชาเลือก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 01 ต.ค. 2557  หลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัส พว.02027  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 01 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 01 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
12 30 ก.ย. 2557  ส่งแผนการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 30 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง และ ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 30 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
15 26 ก.ย. 2557  ขอจัดส่งหนังสือหนทางสู่ฝัน : สะท้อนประสบการณ์ผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 26 ก.ย. 2557  กศน.อำเภอบางบางม้า  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
17 26 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมุลนักศึกษาคนพิการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 26 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบโรงเรียน  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
19 26 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สามชุก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 26 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เดิมบางนางบวช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 25 ก.ย. 2557  เรียน ผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
22 25 ก.ย. 2557  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงาน กศน.ใหม่  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
23 25 ก.ย. 2557  ขอจัดส่งแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
24 23 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ การสำรวจความพร้อม กศน. 2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 23 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ การสำรวจความพร้อม 1  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 23 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 23 ก.ย. 2557  การใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
28 23 ก.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 23 ก.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 23 ก.ย. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 23 ก.ย. 2557  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ การเบิกจ่ายเงินอัธยาศัย และเงินอุดหนุน  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
32 23 ก.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 22 ก.ย. 2557  แจ้งผลการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 22 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 22 ก.ย. 2557  สำรวจข้อมูลจำนวนทหารเกณฑ์ที่เข้าเป็นนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 22 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเวที/เสวนา "ความคิดเห็น/ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 22 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 22 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในประจำปีงบประมาณ 2557  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
39 19 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
40 19 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
41 19 ก.ย. 2557  ดอนเจดีย์  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
42 19 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 18 ก.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 18 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 18 ก.ย. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 18 ก.ย. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 18 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์, ผอ.กศน.อ.เมืองสุพรรณบุรี และ ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 18 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์, ผอ.กศน.อ.เมืองสุพรรณบุรี และ ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
49 18 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์, ผอ.กศน.อ.เมืองสุพรรณบุรี และ ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า การขับเคลื่อนหลักปรัชญาขอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 17 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
51 17 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน อัธยาศัย วันที่ 17 กย.57  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
52 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง ส่งตัวพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ กำหนดการรับแบบทดสอบ นะจ๊ะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ ส่งประกาศคัดเลือกบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างค่านิยม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 16 ก.ย. 2557  แนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและบุคลากรอัตราจ้างครั้งที่ 2 ( 1 เม.ย. 57 -  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 15 ก.ย. 2557  การพัฒนาระบบการขอใช้รถห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน Online  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
60 15 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
61 14 ก.ย. 2557  ขอแก้ไข เอกสารแนบในหนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เชิญเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
65 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, ด่านช้าง, เดิมบางนางบวช, สามชุก, และอู่ทอง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
67 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.ทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
68 12 ก.ย. 2557  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและบุคลากรอัตราจ้าง ครั้งที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 12 ก.ย. 2557  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
70 11 ก.ย. 2557  การจัดทำแผนศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ