1 30 พ.ค. 2559  สำรวจความต้องการตำแหน่งพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 30 พ.ค. 2559  ขอจัดส่งเอกสารรายงานการประเมินการใช้หลักสูตรรายวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัสรายวิ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
3 30 พ.ค. 2559  ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญผ้าป่า "49ปี ที่รอคอย ช่วยหนูหน่อย สร้างรั้วโรงเรียน"  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
4 30 พ.ค. 2559  ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
5 30 พ.ค. 2559  การเข้าอบรมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ (ศรีประจันต์/สามชุก/หนองหญ้าไซ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 30 พ.ค. 2559  เชิญประชุมปฏิบัติการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน (เมือง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
7 30 พ.ค. 2559  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 30 พ.ค. 2559  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการครู (ศรีประจันต์)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 30 พ.ค. 2559  การปรับปรุงแผนและผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ประจำปี 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
10 30 พ.ค. 2559  ติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi ในกศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 30 พ.ค. 2559  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
12 30 พ.ค. 2559  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
13 30 พ.ค. 2559  เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลศูนย์ข้อมูลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
14 27 พ.ค. 2559  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ (บางปลาม้า)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 27 พ.ค. 2559  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือที่ ศธ 0210.81/ว736 ลว 17 พฤษภาคม 2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 27 พ.ค. 2559  แจ้งกำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET และกำหนดการสอบ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 27 พ.ค. 2559  ขอข้อมูลและภาพกิจกรรมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 27 พ.ค. 2559  เรียน อ.ปรีชา (บางปลาม้า) เรื่อง แบบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
19 26 พ.ค. 2559  ขอสำเนาเอกสารเบิกเงินที่ยังไม่ได้รับเงิน (ด่านช้าง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 26 พ.ค. 2559  การขอเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ (เดิมบาง/บางปลาม้า/สามชุก/อู่ทอง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 26 พ.ค. 2559  ขอส่งแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 26 พ.ค. 2559  การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
23 26 พ.ค. 2559  คุณสมบัติผู้เข้าร่วม โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ งีงบประมาณ 2559 ครั้งที่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 26 พ.ค. 2559  การบรรยาย 2016 ปฏิบัติง่าย ๆ ลดใช้พลังงาน (เดิมบางฯ)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
25 25 พ.ค. 2559  การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2559  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
26 25 พ.ค. 2559  รายงานชื่อประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
27 25 พ.ค. 2559  เข้าร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU (อู่ทอง)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
28 25 พ.ค. 2559  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
29 25 พ.ค. 2559  ปฏิทินการดำเนินงานและการรายงานจำนวนนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 25 พ.ค. 2559  ขออนุญาตไปราชการ (อำเภอเมือง)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
31 25 พ.ค. 2559  การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
32 25 พ.ค. 2559  เรียน ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
33 25 พ.ค. 2559  แจ้งระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail งานบุคลากรสำหรับจัดส่งสลิปเงินเดือน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
34 25 พ.ค. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจ่ายอื่น ครั้งที่ 3  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
35 25 พ.ค. 2559  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 25 พ.ค. 2559  โครงการ/การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราช  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
37 25 พ.ค. 2559  ขออนุมัติไปราชการ (แก้ไขชื่อผิด)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
38 24 พ.ค. 2559  Echo English แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
39 24 พ.ค. 2559  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอบรมโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
40 24 พ.ค. 2559  ขออนุมัติไปราชการ (แก้ไข)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
41 24 พ.ค. 2559  เจ้าหน้าที่การเงินกศน.อ.บางปลาม้า  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
42 23 พ.ค. 2559  แนวทางการส่งเสริมการสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 23 พ.ค. 2559  การประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความทุจริต ประจำปี 2559  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
44 23 พ.ค. 2559  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
45 23 พ.ค. 2559  รายงานการโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
46 23 พ.ค. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
47 19 พ.ค. 2559  แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
48 19 พ.ค. 2559  ขอมอบหนังสือพ่อเจ้าบุญวาทย์ กับวิวัฒนาการของเมืองลำปาง  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
49 19 พ.ค. 2559  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 19 พ.ค. 2559  การเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่ขยา  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
51 19 พ.ค. 2559  การตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 19 พ.ค. 2559  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร และบุคลากร กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 18 พ.ค. 2559  โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
54 18 พ.ค. 2559  ขอเลื่อนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 18 พ.ค. 2559  การสำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จ.สุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 18 พ.ค. 2559  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 18 พ.ค. 2559  (ขอแก้ไข) เรียน ผอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ ทำแผนบูรณาการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 18 พ.ค. 2559  แนวทาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
59 18 พ.ค. 2559  การลงทะเบียนขอใช้สิทธิการออกเสียงนอกเขตจังหวัด  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
60 18 พ.ค. 2559  ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 18 พ.ค. 2559  การจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
62 18 พ.ค. 2559  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 18 พ.ค. 2559  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 18 พ.ค. 2559  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 18 พ.ค. 2559  การพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 17 พ.ค. 2559  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 17 พ.ค. 2559  เรียน ผอ.ทุกแห่ง เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ (แก้ไข)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 17 พ.ค. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2559 งบดำเนินงานผลผลิตที่5  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
69 17 พ.ค. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2559 งบเงินอุดหนุน (ด่วนที่สุด) ยกเว้นดอนเจดีย์และหนองหญ้าไซ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
70 17 พ.ค. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2559 งบดำเนินงานผลผลิตที่4 (ด่วนที่สุด)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ