1 15 ก.ย. 2559   เรียนเจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ เรื่องแจ้งการโอนเงินงบอุดหนุน วันที่ 15/ก.ย./59  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
2 14 ก.ย. 2559  เรียนเจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ เรื่องแจ้งการโอนเงินงบอุดหนุน วันที่ 12/ก.ย./59  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
3 12 ก.ย. 2559  เรียน ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอ (การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
4 31 ส.ค. 2559  ค่าเช่าบ้านข้าราชการประจำเดือน สิงหาคม 2559  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
5 31 ส.ค. 2559  เรียนเจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ เรื่องแจ้งการโอนเงินงบอุดหนุน วันที่ 31/ส.ค./59  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
6 23 ส.ค. 2559  เรียน ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอ (การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
7 22 ส.ค. 2559  ผอ. อ. หนองหญ้าไซ เรื่อง จัดส่งคุปองการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 22 ส.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. สามชุก เรือง จัดส่งคูปองการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 22 ส.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. สามชุก เรือง จัดส่งคูปองการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 22 ส.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. ศรีประจันต์ เรือง จัดส่งคูปองการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 22 ส.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. สองพี่น้อง เรื่องจัดส่งคูปองการศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 22 ส.ค. 2559  เรียนเจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ เรื่องแจ้งการโอนเงินงบอุดหนุน วันที่ 22/ส.ค./59  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
13 22 ส.ค. 2559  ผอ. กศน. เดิมบาง ฯ เรื่อง จัดส่งคูปองการศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 22 ส.ค. 2559  ผอ. กศน. ดอนเจดีย์ เรื่อง จัดส่งคูปองการศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 22 ส.ค. 2559  ผอ. กศน. เมือง เรื่อง จัดส่งคูปองการศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 19 ส.ค. 2559  สำรวจใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 19 ส.ค. 2559  เชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อน (สองพี่น้อง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 19 ส.ค. 2559  เชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อน (เมือง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 19 ส.ค. 2559  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย (อู่ทอง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 18 ส.ค. 2559  เรียน ผอ. กศน. อ. เมือง ศรีประจันต์ บางปลาม้า ด่านช้าง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ฯ (แก้ไขหนังสื  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 18 ส.ค. 2559  กศน. อ. เมือง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคำนวณราคากลาง จัดจ้างพิมพืแบบทดสอบ ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 18 ส.ค. 2559  กศน. อ. อู่ทอง เรื่อง ส่งคำสั่งแก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 18 ส.ค. 2559  กศน. อ. ดอนเจดี เรื่อง ส่งแก้ไขคำสั่ง คณะกรรมการดำเนิการจ้างพิมพ์แบบทดสอบ ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 18 ส.ค. 2559  กศน. อ. ทุกอำเภอ ยกเว้น อ. บางปลาม้า เรื่อง กรอกข้อมูลการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 18 ส.ค. 2559  กศน.อ. สองพี่น้อง เรื่อง ขอขอบคุณ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 18 ส.ค. 2559  กศน. อ. เมือง เรื่อง ขอขอบคุณ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 18 ส.ค. 2559  ติดตามฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 18 ส.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. เดิมบางนางบวช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 18 ส.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. สามชุก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 18 ส.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. อุ่ทอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 18 ส.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. อุ่ทอง  สำนักงาน กศน.      รับ
32 18 ส.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. เมือง อ. สามชุก อ. สองพี่น้อง อ. บางปลาม้า เรื่อง เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 18 ส.ค. 2559  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 18 ส.ค. 2559  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
35 18 ส.ค. 2559  การจัดงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
36 18 ส.ค. 2559  ขอความร่วมือส่งบุคลากรเข้ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
37 17 ส.ค. 2559  เลื่อนการติดตามผลและประเมินผล โครงการประกวดตำบลคนดีศรีสุพรรณ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
38 17 ส.ค. 2559  การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการลูกเสือ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
39 17 ส.ค. 2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
40 17 ส.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. อุ่ทอง เรื่อง การอนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 17 ส.ค. 2559  การตรวจสอบและการออกใบรับรองคุณวุฒิ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
42 17 ส.ค. 2559  ผอ. กศน.อ. อู่ทอง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคำนราคากลาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 17 ส.ค. 2559  อ. กศน. อ. สองพี่น้อง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคำนวณราคากลาง ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 17 ส.ค. 2559  ผอ. กสน.อ. ดอนเจดีย์ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคำนวณราคากลาง ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 16 ส.ค. 2559  โครงการฝึกอบรมผุู้กำกับลุกเสือวิสามัญ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
46 16 ส.ค. 2559  การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
47 16 ส.ค. 2559  กศน. อ. อู่ทอง เรื่อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาชนรักษาดินแดน ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
48 16 ส.ค. 2559  ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์ เรื่อง เปลี่ยนคำสั่ง N-NET ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
49 16 ส.ค. 2559  กศน. อ. ทุกอำเภอ ยกเว้น อ. ดอน ฯ อ.บางปลาม้า อ. หนอง ฯ เรื่อง การรายงานเข้าสอบ -ขาดสอบ การประเมินเที  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 16 ส.ค. 2559  เรียน ผอ. กศน. อ. เมือง อ. บางปลาม้า อ. ศรีฯ อ. อู่ทอง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 16 ส.ค. 2559  กศน. อ. ด่านช้าง เรื่องขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 16 ส.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. ด่านช้าง อ.ดอนเจดีย์ อ. บางปลาม้า เรื่องขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
53 16 ส.ค. 2559  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 16 ส.ค. 2559  การจัดทำแผนโครงการสร้างความพร้อมเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
55 16 ส.ค. 2559  การจัดทำแผนโครงการสร้างความพร้อมเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
56 11 ส.ค. 2559  เรียน ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอ (การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
57 11 ส.ค. 2559  เรื่องขอแก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 11 ส.ค. 2559  แจ้งกำหนดการรับ - ส่งแบบทดสอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 11 ส.ค. 2559  เรียน ผอ. กศน. อ. ดอน อ. บางปลาม้า อ. ด่านช้าง เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน วันสร้างสรรค์ผลงานดี ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 11 ส.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. เมือง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 11 ส.ค. 2559  เรียน ผอ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช,อำเภออู่ทอง (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
62 11 ส.ค. 2559  ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
63 11 ส.ค. 2559  ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
64 11 ส.ค. 2559  จัดส่งบรรจุเอกสาร คู่มือ พร้อมแผ่นข้อมูลการจัดการทดสอบทางการศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 11 ส.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. บางปลาม้า เรื่อง ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 10 ส.ค. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เมือง/สองพี่น้อง/อู่ทอง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
67 10 ส.ค. 2559  เฉพาะ ผอ. กศน. อ. สองพี่น้อง เรื่อง ขขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 10 ส.ค. 2559  ขอเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน ( มุม มสธ.)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
69 10 ส.ค. 2559  เรียนเจ้าหน้าที่การเงิน เรื่องรายงานการโอนเงินงบอุดหนุน พัฒนาผู้เรียน ประจำวันที่ 10/08/2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 10 ส.ค. 2559  ประชาสัมพันะ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 85  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ