1 01 เม.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอ เมือง,ด่านช้าง,และหนองหญ้าไซ เรื่องกำหนดการประกวดค่านิยม ๑๒ประการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
2 01 เม.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ และสองพี่น้อง (การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัก)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
3 01 เม.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกต่อเนื่อง ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 01 เม.ย. 2558  เรียนผอ. กศนง อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานข้อมูลนักศึกษาเข้าสอบ-ขาดสอบ ประจำภาคเรียน ที่ 2/2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 01 เม.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การยืนยันการจ้างบุคลากร อัตราจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 31 มี.ค. 2558  เปลี่ยนกำหนดการร่วมโครงการประชุมสรุปผลการ...  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
7 31 มี.ค. 2558  เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวชและกศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 31 มี.ค. 2558  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ...  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
9 31 มี.ค. 2558  รายงานผลการวิเคราะห์สรุปการประชุมเสวานาวิชาการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
10 30 มี.ค. 2558  การตรวจสอบพัสดุประจำปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 30 มี.ค. 2558  ขอส่งสรุปรายงานข้อมูลโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะและข้อมูลจำนวนนักศึกษา...(ต่อ)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
12 30 มี.ค. 2558  ขอส่งสรุปรายงานข้อมูลโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะและข้อมูลจำนวนนักศึกษา...  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 30 มี.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
14 30 มี.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
15 30 มี.ค. 2558  ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 30 มี.ค. 2558  ผ.อ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขออนุญาตไปราการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
17 30 มี.ค. 2558  ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
18 27 มี.ค. 2558  สรุปผลการประชุมกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
19 27 มี.ค. 2558  ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ...(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
20 27 มี.ค. 2558  ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ...(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
21 27 มี.ค. 2558  ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่นในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
22 27 มี.ค. 2558  โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา... เปลี่ยนแบบรายงานผล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
23 27 มี.ค. 2558  แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
24 27 มี.ค. 2558  หลักเกณฑ์พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 27 มี.ค. 2558  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงและขั้นผู้ช่วย...(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
26 27 มี.ค. 2558  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงและขั้นผู้ช่วย...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
27 27 มี.ค. 2558  โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วยปิดภาคเรียน ปี2558(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 27 มี.ค. 2558  โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วยปิดภาคเรียน ปี2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 27 มี.ค. 2558  เปลี่ยน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองบันมึกข้อตกลงฯ หน้า 2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 26 มี.ค. 2558  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 26 มี.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อ.อู่ทอง เรื่อง ตรวจสอบ กศน.ตำบล ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
32 26 มี.ค. 2558  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 26 มี.ค. 2558  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 26 มี.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
35 26 มี.ค. 2558  ขอส่งหนังสือการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในของสถานศึกษาฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
36 26 มี.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องแจ้งรายชื่อโรงพยาบาล...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 26 มี.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 26 มี.ค. 2558  การคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 26 มี.ค. 2558  การคัดเลือกผู้ประกอบงิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 26 มี.ค. 2558  การคัดกเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 25 มี.ค. 2558  รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
42 25 มี.ค. 2558  แจ้งประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 25 มี.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี กศน.อำเภอดอนเจดีย์, สามชุก, ด่านช้าง  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
44 25 มี.ค. 2558  แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
45 25 มี.ค. 2558  เชิญประชุมผู้บริหารและบุคลากร กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 25 มี.ค. 2558  การสำรวจข้อมูลการสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
47 24 มี.ค. 2558  การรายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนการพัฒนา กศน.เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 24 มี.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.ทุกอำเภอ ยกเว้น กศน.อำเภอด่านช้าง, อำเภอหนองหญ้าไซ, อำเภอเมือง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
49 24 มี.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
50 24 มี.ค. 2558  เสนอราคาสื่อเสริมประกอบการเรียนการสอน(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 24 มี.ค. 2558  เสนอราคาสื่อเสริมประกอบการเรียนการสอน(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 24 มี.ค. 2558  เสนอราคาสื่อเสริมประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
53 24 มี.ค. 2558  เชิญชมการถ่ายทอดสดรายการ ETV ติว Summer  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 24 มี.ค. 2558  การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 24 มี.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.ทุกอำเภอ ยกเว้น กศน.อำเภอบางปลาม้า, กศน.สองพี่น้อง, กศน.หนองหญ้าไซ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
56 24 มี.ค. 2558  ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้(นศ.เก่า)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
57 24 มี.ค. 2558  ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 24 มี.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรั, กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ, กศน.อำเภอด่านช้าง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
59 24 มี.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น กศน.อำเภอดอนเจดีย์, เดิมบางนางบวช,หนองหญ้าไซ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
60 24 มี.ค. 2558  ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 24 มี.ค. 2558  การจัดกิจกรรมวันการศึกษานอกโรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 23 มี.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
63 23 มี.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อ.สองพี่น้อง และดอนเจดีย์ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
64 23 มี.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อ.ด่านช้าง (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
65 20 มี.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอเมือง เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 20 มี.ค. 2558  เรียนนผอ. กศน. อำเภอสามชุก เรื่องขอส่งคำสั่ง สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 20 มี.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภออู่ทอง เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 20 มี.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์และสองพี่น้อง  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
69 20 มี.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือในการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 20 มี.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ