1 19 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
2 19 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
3 19 ก.ย. 2557  ดอนเจดีย์  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
4 19 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 18 ก.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 18 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 18 ก.ย. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 18 ก.ย. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 18 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์, ผอ.กศน.อ.เมืองสุพรรณบุรี และ ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 18 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์, ผอ.กศน.อ.เมืองสุพรรณบุรี และ ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 18 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์, ผอ.กศน.อ.เมืองสุพรรณบุรี และ ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า การขับเคลื่อนหลักปรัชญาขอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 17 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
13 17 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน อัธยาศัย วันที่ 17 กย.57  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
14 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง ส่งตัวพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ กำหนดการรับแบบทดสอบ นะจ๊ะ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ ส่งประกาศคัดเลือกบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 16 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างค่านิยม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 16 ก.ย. 2557  แนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและบุคลากรอัตราจ้างครั้งที่ 2 ( 1 เม.ย. 57 -  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 15 ก.ย. 2557  การพัฒนาระบบการขอใช้รถห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน Online  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
22 15 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
23 14 ก.ย. 2557  ขอแก้ไข เอกสารแนบในหนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เชิญเข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
27 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, ด่านช้าง, เดิมบางนางบวช, สามชุก, และอู่ทอง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 12 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.ทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
30 12 ก.ย. 2557  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและบุคลากรอัตราจ้าง ครั้งที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 12 ก.ย. 2557  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
32 11 ก.ย. 2557  การจัดทำแผนศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
33 11 ก.ย. 2557  ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2557  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 11 ก.ย. 2557  เรียนผู้อำนวยการ กศน.อ.เดิมบางนางบวช เรื่องการจัดทำแผนการดำเนินการและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
35 10 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 10 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 04 ก.ย. 2557  การของบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว (คนพิการ) ประจำปี 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
38 03 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจการจัดการเรียนรู้...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
39 03 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
40 03 ก.ย. 2557  แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 03 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
42 03 ก.ย. 2557  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 03 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
44 03 ก.ย. 2557  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 03 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่องขอเชิญเข้ารับโล่รางวัล...  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
46 03 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
47 03 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
48 02 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
49 02 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 2 กย.2557  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
50 02 ก.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
51 01 ก.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ กำหนดการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 29 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
53 29 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 29 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ด่านช้าง,เดิมบางนางบวช,บางปลาม้า,ศรีประจันต์,สองพี่น้อง และสามชุก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 28 ส.ค. 2557  ขอข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูลในฐานข้อมูลระบบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงาน ก  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
56 27 ส.ค. 2557  การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
57 27 ส.ค. 2557  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
58 26 ส.ค. 2557  ขออนุญาตไปราชการ ฉบับแก้ไข  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
59 26 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
60 26 ส.ค. 2557  ส่งสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ เรียน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเดิมบางนางบวช และ กศน.อำเภอด่านช้าง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 26 ส.ค. 2557  การประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 26 ส.ค. 2557  แจ้งกำหนดการเปิดระบบการสอบแบบ E-Exam  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 26 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 26 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 25 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 25 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 22 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. ศุนย์ กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
68 21 ส.ค. 2557  การสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 21 ส.ค. 2557  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 21 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน.อ.อู่ทอง เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณคืนศูนย์ กศน.อำเภอสองพี่น้อง  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ