1 28 มิ.ย. 2559  เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 27 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอทุถกอำเภอ (การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
3 27 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง เรียน รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
4 27 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
5 27 มิ.ย. 2559  เรื่องการสำรวจจำนวนแบบทดสอบ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 27 มิ.ย. 2559  เรื่อง ขอเชิยประชุมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 24 มิ.ย. 2559  เรื่อง การสำรวจจำนวน แบบทดสอบ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 24 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. เมือง เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก กศน. ตำบล ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 24 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ.ดอนเจดีย์ เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก กศน. ตำบล ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 24 มิ.ย. 2559  เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่าย ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 24 มิ.ย. 2559  เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการขยะ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 24 มิ.ย. 2559  เรื่อง การตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 24 มิ.ย. 2559  เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบอุดหนุน ภ.๑ /๒๕๕๙  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
14 24 มิ.ย. 2559  เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบอุดหนุน ภ.๑ /๒๕๕๙)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
15 24 มิ.ย. 2559  เรื่อง การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 24 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. บางปลาม้า เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดการสอบเทียบ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 24 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. ศรีประจันต์ เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดการสอบเทียบ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 23 มิ.ย. 2559  เรื่อง การดำเนินการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 23 มิ.ย. 2559  เรื่อง ทบทวนการกำหนดสัดส่วนคะแนน ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 23 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง เรื่อง การใช้ "สตูลโมเดล" ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่ออกกลางคัน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 23 มิ.ย. 2559  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ และคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 22 มิ.ย. 2559  ส่งคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี (ยกเว้นบางปลาม้า)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
23 22 มิ.ย. 2559  ขออนุญาตไปราชการ (เดิมบาง)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
24 22 มิ.ย. 2559  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (อู่ทอง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 22 มิ.ย. 2559  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (หนองหญ้าไซ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 22 มิ.ย. 2559  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (สามชุก)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 22 มิ.ย. 2559  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (สองพี่น้อง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 22 มิ.ย. 2559  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (ศรีประจันต์)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 22 มิ.ย. 2559  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (เดิมบาง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 22 มิ.ย. 2559  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (ด่านช้าง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 22 มิ.ย. 2559  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (ดอนเจดีย์)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
32 22 มิ.ย. 2559  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (เมือง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 22 มิ.ย. 2559   กศน. อ. เดิมบาง เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลกรบันทึกข้อมมูลโปรแกรม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 22 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. ศรีประจันต์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลกรบันทึกข้อมมูลโปรแกรม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 22 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. สองพี่น้อง เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลกรบันทึกข้อมมูลโปรแกรม ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 22 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. เมือง เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลกรบันทึกข้อมมูลโปรแกรม ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 22 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อู่ทอง เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลกรบันทึกข้อมมูลโปรแกรม ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
38 21 มิ.ย. 2559  ส่งบัญชีสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เมือง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
39 21 มิ.ย. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน (อู่ทอง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
40 21 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อำเภอ เดิมบาง เรื่องเข้าร่วมการประชุม ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
41 21 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อำเภอ เดิมบาง ฯ เรื่อง เข้าร่วมประชุมโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
42 21 มิ.ย. 2559  เรื่องเชิญประชุมจัดทำตารางสอบ 1/59  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 20 มิ.ย. 2559  เรียนเจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ เรื่องแจ้งการโอนเงินงบอุดหนุน วันที่ 17/มิ.ย./59  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
44 20 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
45 17 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
46 17 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์ เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานที่  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
47 17 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.ทุกแห่ง เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้นหัตถกรรมดีเด่นฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
48 17 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
49 17 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบ และคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 17 มิ.ย. 2559  เรื่องการสำรวจข้อมูลนักเรียนในระบบที่ออกกลางคัน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 17 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. ดอนเจดีย์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำวารสาร ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
52 17 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. สองพี่น้อง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
53 16 มิ.ย. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดการศึกษาทางไกล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 16 มิ.ย. 2559  เรื่องการติดตามผลการยกระดับการศึกษาพนักงาน รปภ.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 16 มิ.ย. 2559  เรื่อง รายงานการเปิดโดครงการ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
56 16 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. สองพี่น้อง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 16 มิ.ย. 2559  ขอเปลี่ยนแปลงหนังสือ เรื่อง การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกฏษานอกระบบ ฯ  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
58 15 มิ.ย. 2559  เรื่อง การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกฏษานอกระบบ ฯ  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
59 15 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ. กศน. ดอนเจดีย์ เรื่อง จัดส่งแบบรายงานการจัดตั้งกลุ่มเรียน ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 15 มิ.ย. 2559  ผอ. กศน. อ. บางปลาม้า เรื่องจัดส่งแบบรายชื่อขอความเห็นชอบจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 15 มิ.ย. 2559  เรื่องข้อสั่งการของรัฐมนตรี ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 15 มิ.ย. 2559  ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
63 14 มิ.ย. 2559  เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 14 มิ.ย. 2559  เฉพาะผอ. กศน. อ. สามชุก เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
65 14 มิ.ย. 2559  เรียนเจ้าหน้าที่การเงิน กศน.เมืองสุพรรณบุรี เรื่องการชำระหนี้ให้กับบุคคลที่สาม  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
66 14 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.เมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ส่งสำเนากิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 14 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญร่วมจัดรายการวิทยุ "รายการเรียนรู้คู่ชุมชน"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 14 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
69 14 มิ.ย. 2559  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
70 14 มิ.ย. 2559  เรียน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง การดำเนินงานแก้ไขนักศึกษาซ้ำซ้อนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ