1 29 ก.ค. 2558  การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
2 29 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่องการตรวจรับพัสดุคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 29 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องการตรวจรับพัสดุคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 29 ก.ค. 2558  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
5 29 ก.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
6 29 ก.ค. 2558  สำรวจข้อมูลการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา กศน.เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
7 29 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณ, อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง เรื่องการพัฒนาข้าราชกา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 29 ก.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
9 29 ก.ค. 2558  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร/หน่งยงาน/สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุน กศน....  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 29 ก.ค. 2558  ขอเชิญร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำ Roadmap...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 29 ก.ค. 2558  ขอความร่วมมือนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยะภาพ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 29 ก.ค. 2558  ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก...(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 29 ก.ค. 2558  ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 29 ก.ค. 2558  สำรวจข้อมูลจำนวนผู้เรียนรายวิชาเลือกการใช้พลังงานไฟไฟ้า...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 28 ก.ค. 2558   เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องตอบแบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร...(ต่อ 2)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 28 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องตอบแบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร...(ต่อ 1)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 28 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องตอบแบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 28 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 28 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 28 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 28 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 28 ก.ค. 2558  รับโอน/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้ราชการประเภทอื่น...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 28 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 28 ก.ค. 2558  นโยบาบเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 27 ก.ค. 2558  รายงานการประชุมกลุ่มสำนักงาน จังหวัด/กรุงเทพฯเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ฯครั้ง1/58 ต่อ 2  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
26 27 ก.ค. 2558  รายงานการประชุมกลุ่มสำนักงาน จังหวัด/กรุงเทพฯเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ครั้ง1/58 ต่อ 1  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
27 27 ก.ค. 2558  รายงานการประชุมกลุ่มสำนักงาน จังหวัด/กรุงเทพฯเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการสัญจร ครั้ง1/58  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
28 27 ก.ค. 2558  การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาเชิงบูรณาการ ประจำปีงบ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 27 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและ กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องการจัดทำแผน.โครงการอันเนื่องมาจากพร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
30 27 ก.ค. 2558  รหัสผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน.(E-mail)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
31 27 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่องขออนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
32 27 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่องขออนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
33 27 ก.ค. 2558  เปลี่ยนใบปะหน้า เรื่องการจัดทำต้นฉบับทดสอบรายวิชาเลือกประจำภาคเรียนที่ 1/58  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 27 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่องขออนุญาติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 27 ก.ค. 2558  แจ้งรายชื่อผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก...  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
36 24 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 24 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องการรายงานโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียน ปี 3  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
38 24 ก.ค. 2558  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2558 (ยกเว้นกศน.เมือง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
39 23 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
40 23 ก.ค. 2558  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร Call Center  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
41 23 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรมเป็นพิธีกร...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 23 ก.ค. 2558  มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 22 ก.ค. 2558  รายงานผลการเข้ารับการอบรมครู กศน.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
44 22 ก.ค. 2558  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 22 ก.ค. 2558  เรียน ผอ.อำเภอเมือง, ผอ.อำเภอบางปลาม้า (เจ้าหน้าที่การเงิน) แก้ไข  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
46 22 ก.ค. 2558  การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
47 22 ก.ค. 2558  การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
48 21 ก.ค. 2558  เชิยประชุมปฏิบัติการคัดเลือกและตรวจคุณภาพข้อสอบรายวิชาเลือก 1/58  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
49 21 ก.ค. 2558  ขอเชิญเข้ารับการอบรม  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
50 21 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอ (ยกเว้น กศน.ดอนเจดีย์และกศน.หนองหญ้าไซ) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานจัดสอบเทียบระดับ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 21 ก.ค. 2558  เรียน ผอ.อำเภอเมือง, ผอ.อำเภอบางปลาม้า (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
52 21 ก.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
53 21 ก.ค. 2558  การประดับธง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
54 20 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่องผังการจัดรายการวิทยุ เรียนรู้คู่ชุมชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 20 ก.ค. 2558  เรียน กศน.อำเภออู่ทอง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
56 20 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ โครงการพัฒนาครู... (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 20 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ โครงการพัฒนาครู...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 20 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่องโครงการพัฒนาครู...(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 20 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่องโครงการพัฒนาครู...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 20 ก.ค. 2558  การรานงานข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุรภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 20 ก.ค. 2558  รายงานการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
62 20 ก.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง, เดิมบางนางบวช, บางปลาม้า,อู่ทองและสามชุก เรื่องการปรับระดับชั้นงาน...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 20 ก.ค. 2558  จัดส่งปฏิทินปฏิบัติงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ปี 2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 17 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 17 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 17 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสามชุก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 17 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 17 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 17 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 17 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช  กลุ่มอำนวยการ      รับ