1 21 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
2 21 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
3 21 พ.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอจัดส่งคู่มือ การใช้สื่อโทรทัศน์ ETV ประกอบการเรียนสาระความรู้ข  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
4 21 พ.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ ๕๕  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
5 21 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.หนองหญ้าไซ เรื่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพักวันที่ 21 พย.2557  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
6 21 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ เดิมบาง,ศรีประจันต์ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณวันที่ 21 พย.2557  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
7 20 พ.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 20 พ.ย. 2557  เรียน ผ.อ.กศน. อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง เชิญร่วมสัมมนาการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในหน่วยงานของรัฐ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 20 พ.ย. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 19 พ.ย. 2557  ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
11 19 พ.ย. 2557  เรียนผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 19 พ.ย. 2557  เรียนผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 19 พ.ย. 2557  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 19 พ.ย. 2557  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนจุลภาคระดับตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
15 19 พ.ย. 2557  รายงานผลการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการสึกษาของสถานี ETV  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 19 พ.ย. 2557  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 19 พ.ย. 2557  จัดส่งแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน,,,  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 18 พ.ย. 2557  การปฐมนิเทศทหารกองประจำการที่สมัครเป็นนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 18 พ.ย. 2557  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อโทรทัศน์ ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 18 พ.ย. 2557  การปรับผังรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของสถานี ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 18 พ.ย. 2557  เรียน ผอ ศูนย์ กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
22 18 พ.ย. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
23 18 พ.ย. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 17 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ ทุกแห่ง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
25 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 17 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.อ.สองพี่น้อง เรื่อง การจัดงานวัน kick off โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
27 17 พ.ย. 2557  การสำรวจตารางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ ครู กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 17 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 17 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนพัก  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
31 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอเดิมสองพี่น้อง (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศฯ.อำเภอเดิมบางนางบวช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 17 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 14 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบ 58  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
47 14 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งคู่มือการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 13 พ.ย. 2557  การรายงานจำนวนนักศึกษาวิธีเรียนทางไกล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
49 13 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 13 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี,ผอ.กศน. อำเภอสองพี่น้อง และ ผอ.กศน. อำเภอหนองหญ้าไซ (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 13 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี,ผอ.กศน. อำเภอสองพี่น้อง และ ผอ.กศน. อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 13 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาต่อสัญญาจ้างครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 13 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่อง เชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด่วน) เพิ่มเติม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 13 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่อง เชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด่วน)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 12 พ.ย. 2557  กศน.อำเภอเมือง,ศรีประจันต์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 12 พ.ย. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ และ ศรีประจันต์ เรื่อง การเปิดรับสมัครครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครู กศน. (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครู กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเทียบระดับการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอจัดส่งตารางออกอากาศ ETV (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 12 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอจัดส่งตารางออกอากาศ ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 12 พ.ย. 2557  การต่อสัญญาจ้างครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูผู้สอนคนพิการปีงบประมาณ2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 11 พ.ย. 2557  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
70 11 พ.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ