1 22 ก.ค. 2557  ใบลงชื่อเข้าร่วมสุดยอด กศน.รอบชิงชนะเลิศ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
2 22 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อู่ทอง (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 21 ก.ค. 2557  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
4 18 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 17 ก.ค. 2557  ขอยืนยันยอดการสั่งแบบทดสอบรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 25587  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 17 ก.ค. 2557  ประชาสัมพันธ์การออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สายใย กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
7 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซและอำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องขอเชิญร่วมรายการ สายใย กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 17 ก.ค. 2557  ติดตามประเมินความก้าวหน้าของครู กศน หลักสูตร การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องติดตามการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอ(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องติดตามการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 17 ก.ค. 2557  ผอ.กศน.อ.หนองหญ้าไซ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สองพี่น้อง (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สามชุก (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เดิมบางนางบวช (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ ศูนย์ กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์เรื่องขอส่งคำสั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่องขอส่งคำสั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องขอส่งคำสั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่องขอส่งคำสั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 17 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้องและอำเภอหนองหญ้าไซ เรื่องส่งหนังสือคู่มืออักษรเบลล์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 17 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา เรื่องการสั่งข้อสอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 15 ก.ค. 2557  การกำหนดราคาอ้างอิงในการจัดหาหนังสือแบบเรียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 15 ก.ค. 2557  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 15 ก.ค. 2557  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 15 ก.ค. 2557  ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 15 ก.ค. 2557  เรียน ผอ ศูนย์ กศน. อำเภอบางปลาม้า(เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 15 ก.ค. 2557  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการคัดเลือกและตรวจคุณภาพข้อสอบรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 15 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.หนองหญ้าไซ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 15 ก.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 15 ก.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 10 ก.ค. 2557  ขอส่งกำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
32 10 ก.ค. 2557  เชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 10 ก.ค. 2557  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
35 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
36 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
37 10 ก.ค. 2557  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
38 10 ก.ค. 2557  การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
39 10 ก.ค. 2557  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญในสถานศึกษาช่วงเปิดเทอม  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
40 10 ก.ค. 2557  การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 10 ก.ค. 2557  การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
42 10 ก.ค. 2557  ขอส่งกำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
44 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
45 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
46 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
47 10 ก.ค. 2557  ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
48 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ ศูนย์ กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 10 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 08 ก.ค. 2557  สำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชนอำเภอ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
51 08 ก.ค. 2557  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร กศน. เรื่อง การขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส 4 (ต่อ)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
52 08 ก.ค. 2557  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร กศน. เรื่อง การขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาส 4  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
53 08 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 08 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ด่านช้าง (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 08 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 08 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ (ยกเว้น อำเภอดอนเจดีย์และหนองหญ้าไซ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
57 07 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดนอกโรงเรียนสำหรับผู้บริหาร(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
58 07 ก.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดนอกโรงเรียนสำหรับผู้บริหาร  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
59 07 ก.ค. 2557  เรียน ผอกศนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม...  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
60 07 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศนอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกบรรณารักษ์...  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
61 07 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.ทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอบางปลาม้า )เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
62 07 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.สามชุก เรียนแจ้งกำหนดการประเมินเกษตรธรรมชาติ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 07 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.บางปลาม้า เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 07 ก.ค. 2557  ขอสำรวจผู้จบหลักสูตรในเชิงคุณภาพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 04 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่การเงินกศน.อ.บางปลาม้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 04 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งการเข้าร่วมคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 04 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งการเข้าร่วมคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 04 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งการเข้าร่วมคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
69 04 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งการเข้าร่วมคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
70 04 ก.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งการเข้าร่วมคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ