1 01 ธ.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
2 01 ธ.ค. 2558  การทบทวนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
3 01 ธ.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.ทุกอำเภอ เรื่อง เสนอราคาขายสมุดบัญชีครัวเรือนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
4 01 ธ.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน. ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 01 ธ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอาเซี่ยน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 01 ธ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. ทุกกอำเภอ เรื่อง ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
7 01 ธ.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. ทุกอำเภอ เรื่อง การสอนผู้ไม่รู้หนังสือ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 01 ธ.ค. 2558  เรียน ผอ กศน. ทุกอำเภอ เรื่องชะลอการดำเนินการจัดสอบฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 01 ธ.ค. 2558  ขออนุญาตใช้รถยนต์ ฯ เฉาะ กสน. เดิมบาง  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
10 30 พ.ย. 2558  จัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 รายการค่าก่อสร้าง กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 30 พ.ย. 2558  เรียนผอ. ทุกอำเภอ เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
12 30 พ.ย. 2558  เรียนผอ. ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบอุดหนุน ครั้งที่ 2  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 30 พ.ย. 2558  เรียนผอ. ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบรายจ่ายอื่น ครั้งที่ 1  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
14 27 พ.ย. 2558  แนวทางการจัดหาหนังสือเรียนรายวิชาเลือกของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. ด้วยวิธีการจัดซื้อ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 27 พ.ย. 2558  เชิญชมรายการ ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 27 พ.ย. 2558  เกณฑ์จำนวนผู้เรียนต่อห้องในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 26 พ.ย. 2558  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
18 26 พ.ย. 2558  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือแบบเรียนหรือพัสดุอื่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 26 พ.ย. 2558  จัดส่งแบบรายงานจำนวนของครูที่รับผิดชอบผู้เรียนเกิน 1 กลุ่มขึ้นไป  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 26 พ.ย. 2558  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือ หนึ่งเดียวในแผ่นดิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 26 พ.ย. 2558  ระดมความคิดเห็นเส้นทางความก้าวหน้าและผลักดันสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 25 พ.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
23 25 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. ทุกอำเภอ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการ กศน.ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 25 พ.ย. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอบางปลาม้า เรื่อง เชิญประชุมระดมความคิดในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 25 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภออู่ทอง เรื่องประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
26 25 พ.ย. 2558  เรียนผอ . กศน. ทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
27 25 พ.ย. 2558  เรียน ผอ. กศน. ทุกอำเภอ เรื่องแจ้งกำหนดการเลื่อนสอบปลายภาคเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 25 พ.ย. 2558  เรียยนผอ. กศน. ทุกอำเภอ เรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 25 พ.ย. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
30 25 พ.ย. 2558  เรียนผอ กศน. ทุกอำเภอ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
31 25 พ.ย. 2558  เรียนผอ กศน. ทุกอำเภอ เรื่องประชาสัมพันธ์การสร้างมหาเจดีย์หนึ่งเดียวในโลกน  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
32 25 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน.ทุกอำเภอ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 25 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. ทุกอำเภอ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 24 พ.ย. 2558  ผอ. กศน. เมือง บางปลาม้า สามชุก เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติตามคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 24 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. เมือง บางปลาม้า สามชุก ให้ข้าราชการครูปฏิบัติตามคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 24 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. ทุกอำเภอ เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติวิธีการจัดการเรียนแบบพบกลุ่ม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 24 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
38 24 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
39 24 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
40 24 พ.ย. 2558  เฉพาะ กสน. สองพี่น้อง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
41 23 พ.ย. 2558  เรียนผอ. อู่ทอง ดอนเจดีย์ เรื่องการแจ้งประกาศผลการคัดเลือกสถานสึกษาพอเพียง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
42 19 พ.ย. 2558  เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 4 ปี  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
43 19 พ.ย. 2558  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการ กศน.ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
44 19 พ.ย. 2558  ส่งตัวครูศูนย์การเรียนชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 18 พ.ย. 2558  รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
46 18 พ.ย. 2558  เรียน ผอ. กศน. อ.บางปลาม้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการกู้เพื่อชำระค่าบ้านของข้ารา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 18 พ.ย. 2558  เรียน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 17 พ.ย. 2558  เรียนผอ.กสน. อำเภอเมือง เรื่องการติดตามผู้ผ่านการอบรมหลักสุตรการพัฒนา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
49 17 พ.ย. 2558  เชิยประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
50 13 พ.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่ง การจัดกิจกรรมจักรยนเฉลิมพระเกียรติ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
51 13 พ.ย. 2558  สำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 13 พ.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
53 13 พ.ย. 2558  สำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 13 พ.ย. 2558  นโยบายตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
55 13 พ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 13 พ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องมอบหมายรักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 12 พ.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
58 12 พ.ย. 2558  แบบจองสมุดไดอารี่  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
59 12 พ.ย. 2558  แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 12 พ.ย. 2558  การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.59)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
61 12 พ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์, ด่านช้าง, เดิมบางฯ, สามชุก, หนองหญ้าไซ, อู่ทอง เรื่องวันสมเด็จพระธีรราชเ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
62 12 พ.ย. 2558  แก้ไข คำสั่งโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้โปแกรมทะเบียนนศ.สายสามัญ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 12 พ.ย. 2558  จัดส่งคู่มือการวางแผนจุลภาค สำหรับ กศน.ตำบลและหลักสูตรรายวิชาเลือก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 12 พ.ย. 2558  แนวทางการจัดหาหนังสือเรียนรายวิชาเลือกของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 12 พ.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 11 พ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
67 11 พ.ย. 2558  ขอส่งคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 11 พ.ย. 2558  จัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และแผนการเรียนตลอดหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
69 10 พ.ย. 2558  การรายงานมองประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
70 10 พ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องขอเชิญคณะทำงานโครงการพัฒนารองผอ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ