1 19 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
2 19 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี๒๕๕๘  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 19 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี ๒๕  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 19 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.ด่านช้าง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
5 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.กศน. อำเภอสองพี่น้อง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 18 ธ.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 18 ธ.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 18 ธ.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 18 ธ.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 18 ธ.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอสามชุก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 18 ธ.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอ สองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 18 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ (บางปลาม้า เดิมบาง) เรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
14 18 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 18 ธค.2557  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
15 18 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 18 ธค.2557  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
16 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอบางปลาม้า เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อค่าตอบแทนพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศฯ. อำเภอศรประจันต์ เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอด่านช้าง เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อค่าตอบแทนพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอดอนเจดีย๋ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งค่าตอบแทนพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นผอ. กศน. อำเภอบางปลาม้า)เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน. สำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานข้อมุลผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 18 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 18 ธ.ค. 2557  รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
26 18 ธ.ค. 2557  มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
27 17 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลเพิ่เติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกข้อสอบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 17 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานกศน. ไตรมาสที่๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)๒๕๕๗  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 16 ธ.ค. 2557  (แก้ไข) การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
30 16 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 16 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง นโยบายตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 16 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 16 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน.ศรีประจันต์ รูป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 15 ธ.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และกศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 15 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกข้อสอบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 12 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 12 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการศึกษานอก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 12 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ยืมเครื่องถ่ายภาพโปรเจ็คเตอร์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 12 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ ศูนย์ กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
40 12 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 12 ธค.57  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
41 12 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 11 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
43 11 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 11 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง โครงการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 11 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน. อำเภอศรีประจันต์ เรื่องโครงการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 11 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน. อำเภอศรีประจันต์ เรื่องโครงการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 11 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน. อำเภอศรีประจันต์ เรื่องโครงการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 11 ธ.ค. 2557  แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 09 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายศิลปะช่างศิลป์สุพรร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 09 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องโครงการอ่านสร้างสุข..  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
51 09 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 09 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่องการติดตั้งตู้ใส่หนังสือ  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
53 09 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่องการติดตั้งตู้ใส่หนังสือ  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
54 09 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 09 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ เรื่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัก  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
56 09 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 9 ธค.57  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
57 08 ธ.ค. 2557  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 08 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องสำรวจความคิดเห็น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 08 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ทุนวิจัย UNESCO  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 08 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นกศน.อำเภอบางปลาม้า) เรื่อง สำรวจข้อมูลคนพิการในภาคเรียนที่ 2/2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 08 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภออู่ทอง เรื่อง สำรวจความคิดเห็น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 08 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง สำรวจความคิดเห็น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 08 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอศรีประจันต์ เรื่องสำรวจคึวามคิดเห็น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 08 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง สำรวจความคิดเห็น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 08 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง สำรวจความคิดเห็น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 08 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องปรับตัวชี้วัด ( ต่อ )  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 08 ธ.ค. 2557  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องปรับตัวชี้วัดและเนื้อหาการเรียนรู้สาระการพัฒนาสังคมรายวิชาสังคมศึ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 08 ธ.ค. 2557  การจัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในปี 2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
69 08 ธ.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง เรื่อง การเข้าร่วมงาน "งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
70 05 ธ.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ