1 12 ก.พ. 2559  เรียนเชิยเข้าชมและประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 12 ก.พ. 2559  เจ้าหน้าที่การเงินกศน.อำเภอทุกอำเภอ  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
3 12 ก.พ. 2559  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
4 12 ก.พ. 2559  ผอ. กศน. อำเภอ บางปลาม้า เรื่องขออนุญาตไปราชการ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 12 ก.พ. 2559  เรื่องขออนุญาตไปราชการ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 12 ก.พ. 2559  ผอ. กศน. อำเภอ เมือง ขอเชิญประชุมกำหนดร่างขอบเขตงาน ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 12 ก.พ. 2559  ผอ. กศน. อำเภอบางปลาม้า เรื่องขอเชิญประชุมกำหนดร่างขอบเขตงาน ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 12 ก.พ. 2559  ผอ. กศน.อำเภอ สามชุก เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดร่างขอบเชตงาน ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 12 ก.พ. 2559  เรื่องขอรับหารสนับสนุนการดำเนินโครงการ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
10 12 ก.พ. 2559  เรื่อง ขอเชิญประชุม ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 11 ก.พ. 2559  ซ้อมความเข้าใจในการบริหารโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุลคลบาท  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
12 11 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ (แบบหักลดหย่อน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
13 11 ก.พ. 2559  ผอ. กศน. อำเภอสองพี่น้อง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 11 ก.พ. 2559  ผอ. กศน. ด่านช้า , หนองหญ้าไซ เรื่องขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมในปี ๕๙  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
15 11 ก.พ. 2559  เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัด ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 11 ก.พ. 2559  เรื่อง แจ้งกำหนหดการและคำสั่ง ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 10 ก.พ. 2559  เรื่อง ขอเชิญประชุม ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 10 ก.พ. 2559  ผอ. กศน. อำเภอเมือง เรื่องขอเชิญประชุม ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 10 ก.พ. 2559  ผอ. กศน. อำดเภอศรีประจันต์ เรื่องขอเชิญประชุม ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 10 ก.พ. 2559  ผอ. กศน. อำเภอสามชุก เรื่องเชิญประชุม ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 10 ก.พ. 2559  เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 10 ก.พ. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณ ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
23 10 ก.พ. 2559  เรื่อง ขอเลื่อนการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
24 10 ก.พ. 2559  ผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 10 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)ด่านช้าง,สองพี่น้อง,หนองหญ้าไซ  สำนักงาน กศน.      รับ
26 10 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)แก้ไข  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
27 10 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
28 09 ก.พ. 2559  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 09 ก.พ. 2559  ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2559  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
30 09 ก.พ. 2559  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 08 ก.พ. 2559  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 08 ก.พ. 2559  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
33 08 ก.พ. 2559  ประชาสัมพันธ์การปิดเส้นทางจราจรเป็นการชั่วคราว  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 08 ก.พ. 2559  รายงานสถิติการเบิกจ่ายโปรแกรมบริหารงบประมาณ E-Budget ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
35 08 ก.พ. 2559  แนวทางการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
36 08 ก.พ. 2559  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
37 08 ก.พ. 2559  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฯ  สำนักงาน กศน.      รับ
38 08 ก.พ. 2559  แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุการณ์บุคคล/กลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายกันหรือก่อเหตุรุนแรง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
39 08 ก.พ. 2559  รายงานผลการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
40 08 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.กศน.ด่านช้าง เรื่องขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
41 06 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.กศน.สองพี่น้อง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 05 ก.พ. 2559  เรื่อง การให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 05 ก.พ. 2559  เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
44 05 ก.พ. 2559  เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 05 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.เมืองฯ,สองพี่น้อง,ศรีประจันต์,เดิมบาง,สามชุก,บางปลาม้า,ดอนเจดีย์ เรื่องขอนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 05 ก.พ. 2559  แจ้งกำหนดการรับ-ส่งแบบทดสอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
47 04 ก.พ. 2559  กศน. อำเภอ สองพี่น้อง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 04 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.กศน.สองพี่น้อง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 04 ก.พ. 2559  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 04 ก.พ. 2559  เรียนเฉพาะ ผอ. กศน.เดิมบางนางบวช  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
51 03 ก.พ. 2559  จัดส่งซองบรรจุเอกสาร คู่มือพร้อมแผ่นข้อมูลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2/255  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 03 ก.พ. 2559  (ร่าง) กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
53 03 ก.พ. 2559  เรื่อง รายงานผลการเรียน ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 03 ก.พ. 2559  เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 02 ก.พ. 2559  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
56 02 ก.พ. 2559  กศน. ดอนเจดีย์ เรื่องขออนุญาตไปราชการ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
57 02 ก.พ. 2559  เรื่อง การสนับสนุนจัดซื้อ จัดหา ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
58 02 ก.พ. 2559  เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
59 02 ก.พ. 2559  กศน. หนองหญ้าไซ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
60 02 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.กศน.เมืองสุพรรณบุรี เรื่องขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 02 ก.พ. 2559  เรียน ผอ.กศน.เดิมบาง,บางปลาม้า,เมืองฯ เรื่องส่งตัวครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 02 ก.พ. 2559  เรียน ผอ. กศน.หนองหญ้าไซ เรื่อง ส่งตัวครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 02 ก.พ. 2559  ไม่มีไฟล์งานรบกวนส่งใหม่ครับดอนเจดีย์ เรื่องสำรวจข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 01 ก.พ. 2559  การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคที่ 2/2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 01 ก.พ. 2559  การสั่งแบบทดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 01 ก.พ. 2559  แนวทางการดำเนินงานจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 01 ก.พ. 2559  เรียน ผอ. กศน. เดิมบางนางบวช เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
68 29 ม.ค. 2559  เรื่องการยื่นคำร้องขอย้าย ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 29 ม.ค. 2559  เรียน ผอ. กศน. อำเภอ หนองหญ้าไซ และ อำเภอ อู่ทอง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
70 29 ม.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อำเภอ อู่ทอง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ