1 24 ก.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. สองพี่น้อง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
2 24 ก.ค. 2559  เรียน ผอ. กศน. อ.เดิมบาง เรื่อง การปรับวุฒิข้าราชการครู  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 24 ก.ค. 2559  แจ้งหน่วยงานสถานศึกษาเพื่อถือปฏิบัติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 22 ก.ค. 2559  แนวทางการจัดโครงการสร้างความพร้อมผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
5 22 ก.ค. 2559  ขอเรียนคณะครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 22 ก.ค. 2559  ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
7 22 ก.ค. 2559  อนุมัติไปราชการ (สองพี่น้อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 22 ก.ค. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน (เทียบระดับ) ยกเว้น ดอนเจดีย์/หนองห  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
9 22 ก.ค. 2559  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 22 ก.ค. 2559  แจ้งหน่วยงานสถานศึกษาเพื่อถือปฏิบัติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 22 ก.ค. 2559  การปรับวุฒิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เดิมบาง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 22 ก.ค. 2559  การสนับสนุนข้อมูล/ข้อเท็จจริง และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ชุดประเมินผลของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
13 22 ก.ค. 2559  ขอเชิญร่วมพิธีเคลื่อนย้ายร่าง พณ ฯ บรรหาร ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 22 ก.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. บางปลาม้า เรื่องขอนุญาตไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
15 22 ก.ค. 2559  เฉพาะ กศน. อ. หนองหญ้าไซ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 21 ก.ค. 2559  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
17 21 ก.ค. 2559  เรียนเจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ เรื่องแจ้งการโอนเงินงบอุดหนุน วันที่ 21/ก.ค./59  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 21 ก.ค. 2559  เรียน ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ (การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
19 13 ก.ค. 2559  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 13 ก.ค. 2559  ยืนยันยอดการสั่งแบบทดสอบ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 13 ก.ค. 2559  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
22 13 ก.ค. 2559  การจัดส่งเอกสาร ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
23 12 ก.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. บางปลาม้า เรื่อง ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
24 12 ก.ค. 2559  การพิจารณาหลักสูตร ๓ หลักสุตร โครงการศุนย์ดิจิทัล ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
25 12 ก.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. ด่านช้าง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรช่วยราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 12 ก.ค. 2559  การรายงานข้อมูลสถิติจำนวนผู้ผ่านและไม่ผ่านการเทียบระดับการศกึษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 08 ก.ค. 2559  (เพิ่มเติม เอกสารแนบ) เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 08 ก.ค. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า และ อ.ศรีประจันต์ เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 08 ก.ค. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกแห่ง เรื่อง การแจ้งคืนงบประมาณปี 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
30 08 ก.ค. 2559  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 08 ก.ค. 2559  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวั  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
32 07 ก.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. ทุกแห่ง เรื่องขอนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 07 ก.ค. 2559  ผอ. กศน. อ. ศรีประจันต์ เรื่อง ขอนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 07 ก.ค. 2559  เรื่อง การายงานข้อมุลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 07 ก.ค. 2559  เรียน ผอ. กศน. อ. เมือง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อณะกรรมการ ศสปชต. ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
36 07 ก.ค. 2559   เรื่อง การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 07 ก.ค. 2559  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
38 06 ก.ค. 2559  ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี (เมือง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
39 06 ก.ค. 2559  ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (บางปลาม้า)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 06 ก.ค. 2559  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
41 06 ก.ค. 2559  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
42 06 ก.ค. 2559  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 06 ก.ค. 2559  สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 06 ก.ค. 2559  ส่งคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี (ยกเว้นบางปลาม้า)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 06 ก.ค. 2559  การเข้าร่วมอบรมให้ความรู้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
46 06 ก.ค. 2559  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. (ศรีประจันต์/สามชุก/หนองหญ้าไซ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
47 06 ก.ค. 2559  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแบบหลักฐานระเบียนแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาและแบบรายงานผู้ผ่าน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 05 ก.ค. 2559  เรียนเจ้าหน้าที่การเงิน เรื่องรายงานการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร มิ.ย59  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
49 05 ก.ค. 2559  ส่งตัวครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 05 ก.ค. 2559  จัดส่งแบบรายงานจำนวนของครูที่รับผิดชอบผู้เรียนเกิน 1 กลุ่มขึ้นไป (ด่านช้าง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 05 ก.ค. 2559  ขออนุญาตไปราชการ (บางปลาม้า)  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
52 04 ก.ค. 2559  แนวทางการดำเนินการจัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบะประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
53 04 ก.ค. 2559  แจ้งความรู้งานประกันสังคมในจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 04 ก.ค. 2559  สำรวจข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง ในตำแหน่งบรรณารักษ์(จ้างเหมา) ที่สำเร็จการศึ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 04 ก.ค. 2559  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (สองพี่น้อง)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
56 04 ก.ค. 2559  เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
57 04 ก.ค. 2559  ขอส่งกำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 04 ก.ค. 2559  สำรวจหน่วยงานที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 04 ก.ค. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจ่ายอื่น (ดิจิทัล)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
60 04 ก.ค. 2559  ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ (เมือง)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
61 01 ก.ค. 2559  เรื่อง ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนศิลปินแห่งชาติ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
62 01 ก.ค. 2559  เรื่อง โครงการฝึกอบรมศิลปะ ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
63 01 ก.ค. 2559  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติรพัฒนาระบบโปรมแกรม ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 01 ก.ค. 2559  เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 01 ก.ค. 2559  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอยรมโครงการเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัล ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
66 01 ก.ค. 2559  เรียนผอ. กศน. อ. เดิมบาง ฯฯ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
67 01 ก.ค. 2559  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
68 01 ก.ค. 2559  เรียน ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอทุกอำเภอ (การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
69 30 มิ.ย. 2559  เรียนเจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ เรื่องแจ้งการโอนเงินงบอุดหนุน วันที่ 30/มิ.ย./59  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
70 30 มิ.ย. 2559  เชิญอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ