1 24 เม.ย. 2558  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
2 24 เม.ย. 2558  สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 24 เม.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการ กศน.ตำบลในวัด(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
4 24 เม.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการ กศน.ตำบลในวัด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 24 เม.ย. 2558  ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 24 เม.ย. 2558  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
7 24 เม.ย. 2558  ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มิติใหม่การศึกษาไทย เดินหน้าประเทศไทย"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 24 เม.ย. 2558  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการผลิตและพัฒนากำลังคน...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 24 เม.ย. 2558  ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาตถูกทางเสรมสร้างความซื่อสัตย์...(ต่อ)2  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
10 24 เม.ย. 2558  ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาตถูกทางเสรมสร้างความซื่อสัตย์...(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
11 24 เม.ย. 2558  ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาตถูกทางเสรมสร้างความซื่อสัตย์...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
12 24 เม.ย. 2558  สำรวจข้อมูลทางการลูกเสือผ่านไซต์ของสำนักงาน กศน.  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
13 24 เม.ย. 2558  การรายงานสรุปภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...(ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 24 เม.ย. 2558  การรายงานสรุปภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 24 เม.ย. 2558  การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 23 เม.ย. 2558  การสำรวจการรับ หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร ประจำบ้านหนังสืออัจฉริยะ  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
17 23 เม.ย. 2558  หนังสือส่งโอนจัดสรรงบประมาณ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
18 23 เม.ย. 2558  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการือแนวทางการดำเนินงานคูปอง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 23 เม.ย. 2558  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 งบอุดหนุน ครั้งที่ 6  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
20 23 เม.ย. 2558  การส่งหลักบานการเบิก-จ่ายค่าพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 23 เม.ย. 2558  ขอเปลี่ยนแปลงการขอใช้รถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
22 23 เม.ย. 2558  การคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2557  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
23 23 เม.ย. 2558  เชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน คูปอง กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 23 เม.ย. 2558  ขอจัดส่งแนวทางการดำเนินงาน"คูปอง กศน."  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 22 เม.ย. 2558  ฝากให้อาจารย์เหมี่ยว ดอนเจดีย์ครับ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
26 22 เม.ย. 2558  จัดส่งหนังสือและคู่มือรายวิชา การใช้พลังงานไไฟ้าในชีวิตประจำวัน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 22 เม.ย. 2558  เรียน ผอ.กสน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องขอจัดส่งแนวทางดำเนินงาน คูปอง กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 22 เม.ย. 2558  เรียนผอ.กสน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานคูปอง กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 21 เม.ย. 2558  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
30 21 เม.ย. 2558  แบบรายงานการติดตามผลการฝึกอาชีพให้แก่เกษตรกร...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
31 21 เม.ย. 2558  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
32 21 เม.ย. 2558  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
33 21 เม.ย. 2558  แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
34 20 เม.ย. 2558  แบบสรุปประเมิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 20 เม.ย. 2558  เรียน ผอ.กศนอ.หนองหญ้าไซ (การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัก 20 เมย.58)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
36 20 เม.ย. 2558  กำหนดการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX และข้อมูลรายบุคคล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 17 เม.ย. 2558  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาธุรกิจค้าปลีก(ต่อ2)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
38 17 เม.ย. 2558  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาธุรกิจค้าปลีก(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
39 17 เม.ย. 2558  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาธุรกิจค้าปลีก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
40 17 เม.ย. 2558  ติดตามผู้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครู กศน.และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 16 เม.ย. 2558  เรียน การเงิน กศน.อำเภอด่านช้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 16 เม.ย. 2558  เรียน การเงิน กศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 16 เม.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอนเจดีย์และอำเภอหนองหญ้าไซ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
44 16 เม.ย. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
45 16 เม.ย. 2558  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม...(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
46 16 เม.ย. 2558  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม...(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
47 16 เม.ย. 2558  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
48 14 เม.ย. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
49 10 เม.ย. 2558  เปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน หน้า 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 10 เม.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอยกเว้น กศน.อำเภอดอนเจดีย์และหนองหญ้าไซ เรื่องกำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 10 เม.ย. 2558  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 10 เม.ย. 2558  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน"ประจำปี 2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 10 เม.ย. 2558  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 10 เม.ย. 2558  การรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตามตัวชี้วัด 1.6 ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 08 เม.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
56 08 เม.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 08 เม.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 08 เม.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 08 เม.ย. 2558  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
60 08 เม.ย. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
61 08 เม.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
62 08 เม.ย. 2558  การรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนปีงบประมาณ 2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 08 เม.ย. 2558  เรียนผอ.กสน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องโครงการวันผู้สูงอายุอบต.ศาลาขาว...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 08 เม.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอยกเวิน กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
65 08 เม.ย. 2558  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
66 08 เม.ย. 2558  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายอื่น  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
67 08 เม.ย. 2558  ชั้นวางหนังสือพิมพ์  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
68 07 เม.ย. 2558  โครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ,กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, ดอนเจดีย์, ศรีประจันต์  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
69 07 เม.ย. 2558  มอบเอกสารให้ นักจัดการงานทั่วไป สองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 07 เม.ย. 2558  ขอเปลี่ยนแปลง-ใบสมัครงาน-โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ