1 31 ต.ค. 2557  โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
2 31 ต.ค. 2557  แจ้งทำสัญญาจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 31 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
4 31 ต.ค. 2557  การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
5 31 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องแจ้งกำหนดการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 31 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
7 31 ต.ค. 2557  การสำรวจความพร้อม กศน. ตำบล ที่ไม่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 31 ต.ค. 2557  ส่งแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
9 30 ต.ค. 2557  การจัดทำการวางแผนระดับจุลภาคในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
10 30 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 30 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 30 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
13 30 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
14 30 ต.ค. 2557  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับรองผลการปฏิบัติ  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
15 27 ต.ค. 2557  เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและนักเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 27 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 27 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 27 ต.ค. 2557  แจ้งรหัสการเข้าใช้ระบบบริหารงบประมาณออนไลน์ 2558 (E-budget58)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
19 27 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 27 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งการโอนเงินนอกงบประมาณ และเงินอุดหนุนพัก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 24 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ ขอส่งแผนการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 22 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.สองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 22 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.บางปลาม้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 21 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.ทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 21 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 21 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำภเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 21 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 20 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า (ต่อ 2)  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
29 20 ต.ค. 2557  ผอกศนอำเภอบางปลาม้า( ต่อ 1)  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
30 20 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
31 20 ต.ค. 2557  ขอจัดส่งใบสมัครและลงทะเบียนของนักศึกษาภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2557 วิธีเรียนทางไกล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
32 20 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 15 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัก  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
34 15 ต.ค. 2557  สำรวจข้อมูลจำนวนนักศึกษา(ทหารกองประจำการ)ที่เข้าเป็นนักศึกษา กศน. (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 15 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 15 ต.ค. 2557  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่1)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 15 ต.ค. 2557  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายอื่น (ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
38 14 ต.ค. 2557  การสำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
39 14 ต.ค. 2557  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
40 13 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (เพิ  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
41 13 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
42 13 ต.ค. 2557  ส่งแผนการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 13 ต.ค. 2557  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
44 13 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญเจ้าหน้าที่ทะเบียนประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 08 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 08 ต.ค. 2557  ขอแก้ไขคำสั่งสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 08 ต.ค. 2557  การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
53 07 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ ขอข้อมูล3  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 07 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ ขอข้อมูล2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 07 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ ขอข้อมูล1  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
56 07 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 07 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 07 ต.ค. 2557  โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
59 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
60 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
69 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
70 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลการนิเทศ  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ