1 22 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. ศุนย์ กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
2 21 ส.ค. 2557  การสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 21 ส.ค. 2557  การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 21 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน.อ.อู่ทอง เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณคืนศูนย์ กศน.อำเภอสองพี่น้อง  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
5 21 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมพัฒนาคุรภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
6 21 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง เรี่อง แจ้งการนิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
7 21 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.ทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
8 21 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องขอความอนุเคราะห์  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
9 20 ส.ค. 2557  ขอเชิญส่งผลงานสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 20 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ด่านช้าง เรื่องส่งตัวครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 20 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 19 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 19 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 19 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 19 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 19 ส.ค. 2557  ผอ. กศน.อำเภออู่ทอง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 19 ส.ค. 2557  เรียน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ต่อเนื่อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 19 ส.ค. 2557  เรียน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 19 ส.ค. 2557  การร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2557  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 19 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
21 19 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
22 18 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สองพี่น้อง และ อู่ทอง เรื่องส่งตัวครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 18 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สามชุก เรื่องส่งตัวครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 18 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอสามชุก ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 18 ส.ค. 2557  การเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมสฯครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
26 18 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการชำระค่าเสื้อกีฬา  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
27 18 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและ กศน.อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 18 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมบรรณารักษ์ฯประจำปี 2557  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
29 15 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน. อำเภอด่านช้าง, ศรีประจันต์, อู่ทอง เรื่องการมอบเข็ม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 15 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
31 15 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
32 15 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
33 15 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศนอำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
34 14 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 14 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 14 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 14 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
38 14 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน. อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
39 14 ส.ค. 2557  เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
40 14 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ และ ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 14 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่การเงินกศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 13 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 13 ส.ค. 2557  กศนอำเภอบางบางม้า  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
44 08 ส.ค. 2557  ติดตามประเมินผลโครงการ "การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 08 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์ และอ.ศรีประจันต์ เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 08 ส.ค. 2557  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 08 ส.ค. 2557  การมอบเข็มวิทยพัฒน์ให้แก่ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 08 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์ เรื่องการมอบเข็มวิทยพัฒน์ให้แก่ผู้ผ่านการพัฒนาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 08 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 08 ส.ค. 2557  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
51 07 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 07 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
53 07 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 07 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างชอบเขตงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 06 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
56 06 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอสองพี่น้อง ขอเชิญเป็นวิทยาโครงการพัฒนา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 06 ส.ค. 2557  เรียน ผอกศน.อำเภอทุกอำเภอ ตัวอย่างการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 06 ส.ค. 2557  เรียน ผอกศน.อำเภอทุกอำเภอ ตัวอย่างการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 06 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 04 ส.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภออู่ทอง(เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 04 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่องส่งส่งคำสั่งบรรจุพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 04 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องส่งส่งคำสั่งบรรจุพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 04 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องส่งส่งคำสั่งบรรจุพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 04 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องส่งส่งคำสั่งบรรจุพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 04 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่องส่งส่งคำสั่งบรรจุพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 04 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 04 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศนอำเภอบางปลาม้า เรื่อง การประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพ...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
68 01 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ ดอนเจดีย์ และบางปลาม้า เรื่อง ขอเชิญประชุม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
69 01 ส.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การประชุมสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเพื่อสนั  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
70 01 ส.ค. 2557  เลื่อนการประชุมประสานแผนผู้บริหาร กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ