1 07 ต.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอ บางปลาม้า เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 07 ต.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)ด่านช้าง และ บางปลาม้า  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
3 07 ต.ค. 2558  แจ้งรหัสการเข้าใช้ระบบบริหารงบประมาณออนไลน์ 2559 E-budjet  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
4 06 ต.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่องมอบหมายรักษาการแทน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 06 ต.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่องมอบหมายรักษาการแทน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 06 ต.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่องมอบหมายรักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 06 ต.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่องมอบหมายรักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 06 ต.ค. 2558  แจ้งการปิดโปรแกรมบริหารงบประมาณออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
9 06 ต.ค. 2558  โครงสร้างรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
10 06 ต.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์, กศน.อำเภอศรีประจันต์, กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่อง โครงการปฏิบัติราชการเพื่อปร  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
11 05 ต.ค. 2558  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเนือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
12 05 ต.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อท  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
13 05 ต.ค. 2558  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
14 05 ต.ค. 2558  กำหนดการจัดส่งข้อมูลการเรียนเฉลี่ย GAPX  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 05 ต.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทองและกศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง การประเมินข้าราชการครูฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 02 ต.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 02 ต.ค. 2558  แจ้งขยายเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 02 ต.ค. 2558  ซักซ้อมความเข้าใจการเทียบโอนรายวิชาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 02 ต.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
20 01 ต.ค. 2558  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 (วัดชัยมงคล)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
21 01 ต.ค. 2558  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 (วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
22 01 ต.ค. 2558  การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
23 01 ต.ค. 2558  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ยของ นศ.หลักสูตรนอกระบบขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 01 ต.ค. 2558  การรายงานสารสนเทศของกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ประจำปีงบ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
25 01 ต.ค. 2558  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคเรียน 2/2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 01 ต.ค. 2558  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 30 ก.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน) จ่ายตรง  สำนักงาน กศน.      รับ
28 30 ก.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
29 30 ก.ย. 2558  จัดทำป้ายศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
30 29 ก.ย. 2558  ขอส่งรายงานผลการตรวจกระดาษคำตอบประจำภาคเรียน 1/58 (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 29 ก.ย. 2558  ขอส่งรายงานผลการตรวจกระดาษคำตอบประจำภาคเรียน 1/58  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
32 29 ก.ย. 2558  แจ้งกำหนดวัสอบธรรมสนามหลวงปี 2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 29 ก.ย. 2558  ส่งสำเนาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 29 ก.ย. 2558  ตัวอย่างการจ้างเหมาต่อเนื่อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 28 ก.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
36 24 ก.ย. 2558  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (ต่อ 3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 24 ก.ย. 2558  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (ต่อ 2)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
38 24 ก.ย. 2558  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (ต่อ 1)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
39 24 ก.ย. 2558  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
40 24 ก.ย. 2558  แจ้งยกเลิกโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและวิชาการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 23 ก.ย. 2558  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชักและแสดงธงชาติในราชอาณาจักร  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
42 23 ก.ย. 2558  การดำเนินงานตามแผนภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
43 23 ก.ย. 2558  ขอความร่วมมือมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
44 23 ก.ย. 2558  การประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่งยงาน/สถานศึกษา/ ที่จัดและหรือสนับสนุน... ดีเด่นประจำปี 2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 23 ก.ย. 2558  เชิญประชุมผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 10/58  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 23 ก.ย. 2558  การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุรภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/58  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
47 23 ก.ย. 2558  การนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการ ETV.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 23 ก.ย. 2558  สรุปผลการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุรภาพ...ปีงบ 2558  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
49 23 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 23 ก.ย. 2558  ของส่งสำนาคำสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 23 ก.ย. 2558  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
52 21 ก.ย. 2558  การกำหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
53 18 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง การเปิดรับสมัครครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 18 ก.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
55 18 ก.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  สำนักงาน กศน.      รับ
56 18 ก.ย. 2558  การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2557 (ต่อ 2)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
57 18 ก.ย. 2558  การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2557 (ต่อ 1)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
58 18 ก.ย. 2558  การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2557  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
59 17 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและการรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย..ภาคเรีย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 17 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง มอบหมายรักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 17 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์) เรื่องโครงการอบรมสัมมนาครู กศน.ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู..  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 17 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอ (ยกเว้น กศน.อำเภอศรีประจันต์) เรื่องโครงการอบรมสัมมนาครู กศน.ผู้ผ่านการอบรมหลักสูต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 17 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ ,กศน..บางปลาม้า, กศน..สามชุก เรื่อง เกียรติบัตรโครงการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
64 17 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์และผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 17 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องการประชุมคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
66 17 ก.ย. 2558  การสมัครคัดเลือกเด็กและเบาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี2559  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
67 16 ก.ย. 2558  เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสอน และวิชาการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 16 ก.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
69 16 ก.ย. 2558  การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
70 16 ก.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า(เจ้าหน้าที่การเงิน) แก้ไข  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ