1 02 ก.ค. 2558  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
2 02 ก.ค. 2558  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
3 02 ก.ค. 2558  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ.  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
4 02 ก.ค. 2558  เรียนกศน.อำเภอดอนเจดีย์ล กศน.อำเภออูู่ทอง, กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 02 ก.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 02 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมือง เรื่อง เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
7 02 ก.ค. 2558  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาไทยเพื่อนาตค..  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 02 ก.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
9 02 ก.ค. 2558  ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
10 02 ก.ค. 2558  การสำรวจตารางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของครู กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 02 ก.ค. 2558  ขอสำรวจครูผู้สอนคนพิการที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการคัดกรองทางการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
12 02 ก.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องการปรับระดับชั้นงานสูงขึ้น...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 26 มิ.ย. 2558  แจ้งแนวปฏิบัติของผู้เข้ารสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด..ครั้งที่ 2 ปี 2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 26 มิ.ย. 2558  การคัดเลือกชุมชนรักการอ่านต้นแบบ ประจำปี 2558  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
15 26 มิ.ย. 2558  เรียน กศน.อำเภอสามชุก ฝากให้นายสุรศักดิ์ สว่างศรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 26 มิ.ย. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
17 26 มิ.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.ทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
18 26 มิ.ย. 2558  ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผูัแทนลุกเสือไทย...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
19 26 มิ.ย. 2558  เชิยประชุมคัดเลือกคณะกรรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 26 มิ.ย. 2558  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 26 มิ.ย. 2558  หลัเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ...  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 26 มิ.ย. 2558  เชิญประชุมผู้บริหารและบุคลากร กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/58  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 26 มิ.ย. 2558  แนวทางการตรวจสื่อรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 25 มิ.ย. 2558  การรายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนการพัฒนา กศน.เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 25 มิ.ย. 2558  การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี(ต่อ 3)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
26 25 มิ.ย. 2558  การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี(ต่อ2)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
27 25 มิ.ย. 2558  การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี(ต่อ1)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
28 25 มิ.ย. 2558  การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
29 25 มิ.ย. 2558  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม AL-Qaida  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
30 25 มิ.ย. 2558  ขอเงชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
31 25 มิ.ย. 2558  การสำรวจจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
32 25 มิ.ย. 2558  เรียน กศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 25 มิ.ย. 2558   การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 (ต่อ1)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
34 25 มิ.ย. 2558  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
35 24 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, กศน.ดอนเจดีย์, กศน.ด่านช้าง เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้พิการทางส  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 24 มิ.ย. 2558  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 23 มิ.ย. 2558  รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
38 23 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่องส่งคำสั่ง...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
39 23 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่องส่งคำสั่ง...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
40 23 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องส่งคำสั่ง...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 23 มิ.ย. 2558  แจ้งกำหนดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
42 23 มิ.ย. 2558  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
43 23 มิ.ย. 2558  สรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ...(ต่อ2)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
44 23 มิ.ย. 2558  สรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ...(ต่อ1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
45 23 มิ.ย. 2558  สรุปผลการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ...  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
46 23 มิ.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อ.ศรีประจันต์ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
47 23 มิ.ย. 2558  การนิเทศเพื่อติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 23 มิ.ย. 2558  การนิเทศเพื่อติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
49 23 มิ.ย. 2558  แนวทางการตรวจสื่อรายวิชาเลือก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 22 มิ.ย. 2558  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 22 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองราคา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 22 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองราคา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 22 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองราคา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 22 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมือง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองราคา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 19 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จังหวัดสุพรรณบุรี...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
56 19 มิ.ย. 2558  ขอเน้นย้ำการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสื่อรายวิชา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 19 มิ.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อ.ด่านช้าง (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
58 19 มิ.ย. 2558  เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็ก...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 19 มิ.ย. 2558  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 19 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่องการจัดงานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
61 19 มิ.ย. 2558  ขอส่งหนังสือหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 19 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 19 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 18 มิ.ย. 2558  การดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุรภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
65 18 มิ.ย. 2558  การดำเนินงานตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุรภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 18 มิ.ย. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่องเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 18 มิ.ย. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นกศน.อำเภอดอนเจดีย์และกศน.อำเภอหนองหญ้าไซเรื่อง แจ้งประกาศเลขที่นั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 18 มิ.ย. 2558  ขอส่งกำหนดการสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
69 18 มิ.ย. 2558  ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษารับชมรายการโทรทัศน์ สโมสรสุจริต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
70 18 มิ.ย. 2558  รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ