1 04 พ.ค. 2559  เรียน ผอ.กศน.อ.ด่านช้าง (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
2 04 พ.ค. 2559  เรียน ผอ.กศน.ทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
3 04 พ.ค. 2559  เรียน ผอ.บางปลาม้า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โอนเงินส่งคืน  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
4 04 พ.ค. 2559  ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 04 พ.ค. 2559  เรียน ผอ.เมืองฯและอู่ทอง เรื่องเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 04 พ.ค. 2559  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 04 พ.ค. 2559  เรียน ผอ.กศนงสองพี่น้อง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
8 03 พ.ค. 2559  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการยกระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 03 พ.ค. 2559  การออกรหัสรายวิชาเลือกเสรีตามแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนอกระบบฯ(ปรับปรุง พ.ศ.2559)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 03 พ.ค. 2559  การดำเนินงานและการรายงานผลบ้านหนังสือชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 03 พ.ค. 2559  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
12 03 พ.ค. 2559  ค่าเช่าบ้านเดือนเมษายน และตกเบิก(ผอ.เฉลย โพธิ์เผื่อนน้อย)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
13 03 พ.ค. 2559  (เฉพาะ กศน.เมืองสุพรรณบุรี) ...รบกวนฝากให้อาจารย์ปูครับ  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
14 02 พ.ค. 2559  การจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
15 02 พ.ค. 2559  กำหนดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
16 02 พ.ค. 2559  เร่งรัดการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 29 เม.ย. 2559  ส่งกำหนดการสอบปลายภาค1/2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 29 เม.ย. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2559 ค่าตอบแทนครูคนพิการ (ยกเว้นบางปลาม้า)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
19 29 เม.ย. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน(ภ.1/2559)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
20 29 เม.ย. 2559  การจัดทำวีทีอาร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เด่นในอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 29 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.เมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ขอเชิญรับรางวัล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 29 เม.ย. 2559  การคัดเลือก"แม่ดีเป็นศรีชาติ" ประจำปี 2559  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
23 28 เม.ย. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน ครั้งที่11  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
24 28 เม.ย. 2559  เรื่อง รายงานสถิติผุู้เข้าสอบ -ขาดสอบ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 28 เม.ย. 2559  เรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 28 เม.ย. 2559  แจ้งเลื่อกำหนดการจัดฝึกโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 28 เม.ย. 2559  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเสนอให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
28 28 เม.ย. 2559  เรียน ผอ. กศน. เมือง สุพรรณบุี เรื่อง การตรวจสอบวุฒิการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 28 เม.ย. 2559  เรียน ผอ. กศน. ศรีประจันต์ เรื่องการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 28 เม.ย. 2559  เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณ ฯ งบรายจ่ายอื่น ครั้งที่ 4 (ปรับพิจารณา)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
31 28 เม.ย. 2559  (ยกเลิก) รายการนี้ : โอนจัดสรรงบประมาณ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
32 28 เม.ย. 2559  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบรายจ่ายอื่น) ครั้งที่ 4  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
33 27 เม.ย. 2559  แจ้งเปลี่ยนสำนักงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 27 เม.ย. 2559  เรียน กศน.อำเภอทุกอำเภอ (การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
35 26 เม.ย. 2559  เชิญชวนจัดซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ ร.5 กับกรุงสยาม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 26 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.หนองหญ้าไซ และ เดิมบางฯ เรื่องโอนเงินค่ารักษาพยาบาล  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
37 26 เม.ย. 2559  เชิญเข้าร่วมโครงการแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (เปลี่ยนแปลงตารางรับผิดชอบเนื้อหาสาระรายวิชาเลือก)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
38 26 เม.ย. 2559  มาตรการประหยัดพลังงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 26 เม.ย. 2559  การขยายโครงการดำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ (เพิ่มเติม)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
40 26 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.ด่านช้างและเดิมบางฯ เรื่องขอเปลี่ยนการรับผิดชอบนำเนื้อหาสาระฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 26 เม.ย. 2559  เปลี่ยนแปลงแผนการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่1/2559  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
42 26 เม.ย. 2559  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมทบทวนและเสริมทักษะภาษาการศึกษาทางไกล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 26 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.บางปลาม้า เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การยื่นขอบำเหน็จบำนาญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 26 เม.ย. 2559  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 26 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.สองพี่น้อง และ ผอ.อู่ทอง เรื่อง ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 26 เม.ย. 2559  การขยายโครงการดำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
47 26 เม.ย. 2559  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
48 26 เม.ย. 2559  การยกระดับการศึกษาพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้จบ ม.ต้น  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
49 26 เม.ย. 2559  แจ้งรหัสรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชัีวิตประจำวันและรายวิชาการเงินเพื่อชีวิต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 26 เม.ย. 2559  การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
51 26 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.ด่านช้าง เรื่องขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.อู่ทอง เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
53 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.หนองหญ้าไซ เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.สองพี่น้อง เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
55 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.สามชุก เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
56 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.ศรีประจันต์ เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.บางปลาม้า เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
58 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.เดิมบางฯ เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
59 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.ด่านช้าง เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
60 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.ดอนเจดีย์ เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.เมืองฯ เรื่องรายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 25 เม.ย. 2559  โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
63 25 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.ดอนเจดีย์และอู่ทอง เรื่องประกาศรายชื่อบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่นฯ (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 22 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.ดอนเจดีย์และอู่ทอง เรื่องประกาศรายชื่อบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่นระดับประเทศปี 2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 22 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.หนองหญ้าไซ เรื่องส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบเทียบฯ (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 22 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.อู่ทอง เรื่องเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 22 เม.ย. 2559  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
68 22 เม.ย. 2559  สำรวจความประสงค์ขอไปปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 22 เม.ย. 2559  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปี 2559  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
70 22 เม.ย. 2559  เรียน ผอ.อู่ทองและหนองหญ้าไซ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ