1 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อสร้างอาคารศูนย์การเรีนยนรู้และสาธิตอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.ผู้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอเดิมบาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศนงอำเภอ เมือง สองพี่น้อง อู่ทอง เดิมบาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 23 ม.ค. 2558  เรียน กศน. อำเภออู่ทองเรื่องแต่งตั้งคณะกรรฒการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน. อำเภอเมือง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 23 ม.ค. 2558  เรียนผอกศน.ทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพัธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 23 ม.ค. 2558  เรียนผอกศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เข้ารร่วมประกวด ทู บี นัม เบอรืวัน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 23 ม.ค. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื องแจ้งประชาสัมพันธ์ยกเลิกใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 22 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศฯ. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 22 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. ทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. ทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 20 ม.ค. 2558  เรรียนผอ. ทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ.ทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศนงทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.ทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.ทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือเรียน  สำนักงาน กศน.      รับ
24 20 ม.ค. 2558  เรียนยผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องแบบสำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชนกศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศฯ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน  สำนักงาน กศน.      รับ
28 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา เรื่อง การสั่งแบบทดสอบการประเมินเทียบรพดับการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศนงอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน. อำเภอเมือง เรื่องการรักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ1558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.อำภอเภอทุกอำเภอ เรื่องกำหนดการดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 20 ม.ค. 2558  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
36 20 ม.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุอำเภอ เรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 17  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 20 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องสำรวจอัตรากำลังพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 20 ม.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดงานในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 18 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการนิเทศติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี อี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 18 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 18 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องใบอนุญาเป็นมัคคุเทสก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทสก์ พ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 16 ม.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ ด่านช้าง  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
44 16 ม.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
45 16 ม.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ ,หนองหญ้าไซ  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
46 16 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศฯ. อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 16 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี ๒๕๕๘  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 16 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศฯ. อำเภอเมือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานวิจัยของคุรุสภา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการประดับธง ตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตรสัญลักษณ์ งานเฉล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอสามชุก เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภออู่ทอง เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอยืนยันยอดการสั่งแบบทดสอบรายวิชาเลือก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอ ศรีประจันต์ เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน. อำเภอสามชุก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมือง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอเดิมบาง เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน. อำเภอทุกอำเภอ เร่อง การแก้ไขคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 15 ม.ค. 2558  เรียนผอ กศน. บางปลาม้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 15 ม.ค. 2558  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 14 ม.ค. 2558  เรียนผอ.กศน. อำเภอบางปลาม้า เรื่อง เรียนเชิญรวมพลังแสดงตัวอย่างการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุย์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 14 ม.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานอัตราจ้างเหมาบริการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 14 ม.ค. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการการเงินบัญชีและ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 14 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 14 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอบางปลาม้า เรื่อง ไปราชการผอ. บุญปลูก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 14 ม.ค. 2558  ไปราชการผอ. บุญปลูก  สำนักงาน กศน.      รับ
69 14 ม.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือในการสำรวจความต้องการใช้งานลู่-ลานกีฬาเอนกประสงค์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 14 ม.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน. อำเภอสรีประจันต์  กลุ่มอำนวยการ      รับ