1 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
7 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 09 เม.ย. 2557  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
11 09 เม.ย. 2557  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
12 09 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สามชุก เรื่องโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
13 09 เม.ย. 2557  เรียน เจ้าหน้าที่การเงิน กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 08 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง การจัดทำวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
15 08 เม.ย. 2557  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
16 08 เม.ย. 2557  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
17 08 เม.ย. 2557  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
18 08 เม.ย. 2557  ขอความร่วมมือคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
19 08 เม.ย. 2557  ขอความร่วมมือคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
20 08 เม.ย. 2557  ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำแนวทางดำเนินงานครึ่งปีหลังฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 08 เม.ย. 2557  การเพิ่มเติมสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาลงในโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 08 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 08 เม.ย. 2557  ขอจัดส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมง กพช.ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 04 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนสถานที่ประชุมประจำเดือนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 02 เม.ย. 2557  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 02 เม.ย. 2557  เชิญประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 02 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 02 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 02 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 01 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 01 เม.ย. 2557  การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ปี 2557 (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
32 01 เม.ย. 2557  การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ปี 2557 (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
33 01 เม.ย. 2557  การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ปี ๒๕๕๗  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
34 01 เม.ย. 2557  มาตรการรักษาความปลอดภัยของ กศน.ตำบล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 01 เม.ย. 2557  การแจ้งรายชื่อครู เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 01 เม.ย. 2557  การแจ้งรายละเอียดการสั่งเสื้อชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจำปี ๒๕๕๗  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
37 01 เม.ย. 2557  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานใรการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2557  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
38 01 เม.ย. 2557  เรียน กศน.อำเภอทุกอำเภอ เพิ่มเติมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
39 01 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง เร่งรัดการส่งงานวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยเพื่อเตรียมความพ  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
40 01 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่อง มอบหมายงานให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 01 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ...  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
42 31 มี.ค. 2557  การสำรวจข้อมูลระดับวุฒิการศึกษาของข้าราชการและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
43 31 มี.ค. 2557  การคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
44 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 28 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 27 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง แต่งตั้งครูศูนย์การเรียนชุมชนปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 27 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง แต่งตั้งครูศูนย์การเรียนชุมชนปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 27 มี.ค. 2557  การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 27 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 27 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง แต่งตั้งพนักงานราชการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 27 มี.ค. 2557  เร่งรัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (งบตามความหนาแน่นของประชากร)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
60 27 มี.ค. 2557  การแจ้งรายชื่อสื่อที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 27 มี.ค. 2557  การแจ้งรายชื่อสื่อที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 27 มี.ค. 2557  คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
63 27 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ ยกเว้น กศน.อำเภอดอนเจดีย์และหนองหญ้าไซ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบป  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
64 27 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 27 มี.ค. 2557  การรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 27 มี.ค. 2557  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
67 26 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สองพี่น้อง เรื่อง รายละเอียดการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 26 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ดอนเจดีย์ เรื่อง รายละเอียดการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 26 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.ด่านช้าง เรื่อง รายละเอียดการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 26 มี.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า เรื่อง รายละเอียดการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ