1 22 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.สองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 22 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.บางปลาม้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 21 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.ทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
4 21 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 21 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำภเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 21 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 20 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า (ต่อ 2)  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
8 20 ต.ค. 2557  ผอกศนอำเภอบางปลาม้า( ต่อ 1)  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
9 20 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
10 20 ต.ค. 2557  ขอจัดส่งใบสมัครและลงทะเบียนของนักศึกษาภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2557 วิธีเรียนทางไกล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
11 20 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 15 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัก  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
13 15 ต.ค. 2557  สำรวจข้อมูลจำนวนนักศึกษา(ทหารกองประจำการ)ที่เข้าเป็นนักศึกษา กศน. (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 15 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 15 ต.ค. 2557  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่1)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 15 ต.ค. 2557  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบรายจ่ายอื่น (ครั้งที่ 1)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
17 14 ต.ค. 2557  การสำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 14 ต.ค. 2557  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 13 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (เพิ  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
20 13 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
21 13 ต.ค. 2557  ส่งแผนการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 13 ต.ค. 2557  เรียน ผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
23 13 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญเจ้าหน้าที่ทะเบียนประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 09 ต.ค. 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 08 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 08 ต.ค. 2557  ขอแก้ไขคำสั่งสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 08 ต.ค. 2557  การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
32 07 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ ขอข้อมูล3  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 07 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ ขอข้อมูล2  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 07 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ ขอข้อมูล1  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 07 ต.ค. 2557  ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 07 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 07 ต.ค. 2557  โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
38 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
39 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
40 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
42 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
44 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
46 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
47 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง วุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
49 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลการนิเทศ  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
50 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของครู กศน.ตำบล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหน่วยงานทหาร  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
52 06 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ เรื่อง ค่อตอบแทนรายเดือนครูผู้สอนในสังกัด สำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
53 03 ต.ค. 2557  การประชุมชี้แจ้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 03 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 03 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 03 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
57 03 ต.ค. 2557  แผนปฏิบัติการจัดทำรายงานผลข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
58 02 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ตอบแบบสอบถามความต้องการของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
59 01 ต.ค. 2557  แบบสำรวจผู้รับผิดชอบการรายงานผลสารสนเทศทางการศึกษาและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
60 01 ต.ค. 2557  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนมาตรการผลักดันการจั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 01 ต.ค. 2557  แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 01 ต.ค. 2557  หนังสือพระราชนิพนธ์ในโครงการ "ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน"  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
63 01 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เดิมบางนางบวช  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
64 01 ต.ค. 2557  เรียน ผอ. กศน.อ.เดิมบางนางบวช  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
65 01 ต.ค. 2557  ข้อร้องเรียนทางศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 01 ต.ค. 2557  แจ้งข้อมูลรายชื่อหนังสือรายวิชาเลือก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
67 01 ต.ค. 2557  หลักสูตรรายวิชาเลือก รายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รหัส พว.02027  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 01 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.เมือง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
69 01 ต.ค. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
70 30 ก.ย. 2557  ส่งแผนการลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ