1 27 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
2 27 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการประกวดค่านิยมหลัก12ประการ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
3 27 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติการราชการตามคำสั่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
4 27 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นปห่งชาติ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 27 ก.พ. 2558  เรียนผออ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการสรรหาและพิจารณรคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
6 27 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
7 27 ก.พ. 2558  แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์การรายงานข้อมูล EIS และ LIB  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
8 26 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอเรื่อง การสำรวจความต้องการในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
9 25 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขิเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 25 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอเมือง .อู่ทอง .สองพี่น้อง .บางปล้าม้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 25 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่มงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ สำนักงานกศน. ปี๒๕๕๘  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 24 ก.พ. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ (เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
13 24 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงาน กศน. ตำบล ในวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 24 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินงาน กศน. ตำบล ในวัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 24 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 24 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งวุมิบัตรโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการ ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 24 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 24 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมุลนักศึกษาคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 23 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องให้ข้าราชการครู)ฏิบัติราชการตามคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 23 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติราชการตามคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 23 ก.พ. 2558  แบบฟอร์ม PO  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
22 23 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการนำผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช.๒ ค ไปใช้ประโยชน์ในการจั  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
23 23 ก.พ. 2558  เรียนผอ . กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
24 20 ก.พ. 2558  อนุญาตไปราชการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
25 20 ก.พ. 2558  การรายงานค่าสาธารณูปโภค รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
26 19 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องให้ข้าราชการครูปฏิบัติราชการตามคำสั่ง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
27 19 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญประชุมการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
28 19 ก.พ. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ (เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
29 19 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 19 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปข  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 19 ก.พ. 2558  เรียน ผอ ศูนย์ กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงินทุกอำเภอ)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
32 18 ก.พ. 2558  เรียนผอ.กศน.ทุกอำภอ เรื่องรายงานการปฏิบัติตามแผน ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 18 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 18 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องรายงานการประชุมเตรียมการสัมมนาการศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 18 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดนิทรรศการรายงานผลตามนโยบายตรวจราชการฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
36 18 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องปฏิทินการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศในปีงบประมาณ๒๕๕๘  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 18 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการศึกษานอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
38 18 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนิเทศเพื่อติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
39 16 ก.พ. 2558  เรียนผอ .กศน. อำเภออู่ทอง เรื่อง ส่งคำสั่งขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
40 16 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอสองพี่น้อง เรื่องคำสั่งขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 13 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการรับสิ่งอำนวยกความสะดวก ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
42 13 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอเรื่องแบบสรุปข้อมูลนักศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 13 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบสรุปข้อมูลนักศึกษาวิธีเรียนทางไกล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
44 13 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
45 13 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอทุกอำเภอเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ โครงการการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิ  สำนักงาน กศน.      รับ
46 13 ก.พ. 2558  เรียนผอ . กศน. อำเภอสามชุก เรื่องการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบประเมินเทียบระดับมิติความรู้ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
47 13 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา เรื่อง กำหนดการรับแบบทดสอบฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
48 13 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องแจ้งกำหนดการรับแบบทดสอบและค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
49 12 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอเรื่องรายการโทรทัศน์ ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 12 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องรายการโทรทํศน์เพื่อการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 12 ก.พ. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบาง,สามชุก ,อู่ทอง  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
52 12 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอเมือง อำเภอสามชุก เรื่องประกาศรายชื่อบุคลากร ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 11 ก.พ. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
54 11 ก.พ. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเอกสารเรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 11 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 11 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอเมือง เรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการรถุห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 11 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบติราชการตามคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 11 ก.พ. 2558  เรียนผอกศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องให้ข้าราชการครูปฏิบัติราชการตามคำสั่ง  สำนักงาน กศน.      รับ
59 11 ก.พ. 2558  เรียนผอ กกศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเอกสารเรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 10 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่องรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 10 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
62 10 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
63 10 ก.พ. 2558  ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 10 ก.พ. 2558  ผอ.กศฯ.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 10 ก.พ. 2558  ผอ.กศฯ.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 09 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอเมือง เรื่องขอเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการการศึกษาเฉพากิจมุมมสธ.  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
67 09 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอเมือง เรื่อง ขอเยี่ยมชมและติดตามผลดารดำเนินงานศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.  สำนักงาน กศน.      รับ
68 09 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
69 09 ก.พ. 2558  เรียนผอ กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
70 09 ก.พ. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แบบรายงานการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีง  สำนักงาน กศน.      รับ