1 23 พ.ค. 2558  การดำเนินงานบ้านหนังสือัจฉริยะ ประจำปี 2558 (ต่อ)  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
2 23 พ.ค. 2558  การดำเนินงานบ้านหนังสือัจฉริยะ ประจำปี 2558  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
3 22 พ.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  สำนักงาน กศน.      รับ
4 22 พ.ค. 2558  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
5 21 พ.ค. 2558  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญญหาการทุจริตจังหวัดสุพรรณบุรี (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 21 พ.ค. 2558  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญญหาการทุจริตจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 21 พ.ค. 2558  เอกสารเพิ่มเติม การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
8 21 พ.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง นิเทศการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
9 21 พ.ค. 2558  การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 21 พ.ค. 2558  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
11 21 พ.ค. 2558  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
12 21 พ.ค. 2558  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
13 20 พ.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า (การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัก)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
14 20 พ.ค. 2558  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
15 20 พ.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์และกศน.อำเภอด่านช้าง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 20 พ.ค. 2558  การปฐมนิเทศครู กศน.เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการ ETV  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 20 พ.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นกศน.อำเภอบางปลาม้า) เรื่องโอนจัดสรร งบอุดหนุน(ครั้งที่ 7)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
18 20 พ.ค. 2558  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 20 พ.ค. 2558  ขอประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 20 พ.ค. 2558  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 20 พ.ค. 2558  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ มสธ.ในหลักสูตรปริญญาตรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 20 พ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. กศน อำเภอ อู่ทอง เรื่องขออนุญาตไปราชการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
23 20 พ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
24 19 พ.ค. 2558  ให้ข้าราชการครูปฏิบัติราชการตามคำสั่งฯ(ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 19 พ.ค. 2558  ให้ข้าราชการครูปฏิบัติราชการตามคำสั่งฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 19 พ.ค. 2558  ขอแจ้งสถานที่ในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการจัดการศึกษา..."  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 19 พ.ค. 2558  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจ้ดทำ(ร่าง)มาตรฐานศูนย์การเรียนเเฉพาะความพิการ(ต่อ)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
28 19 พ.ค. 2558  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจ้ดทำ(ร่าง)มาตรฐานศูนย์การเรียนเเฉพาะความพิการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 19 พ.ค. 2558  เชิญเข้าร่วมงาน "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 19 พ.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน) แก้ไข  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
31 19 พ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำ ASEAN...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
32 19 พ.ค. 2558  เรียน ผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ(เจ้าหน้าที่การเงิน)  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
33 19 พ.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
34 19 พ.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อ.บางปลาม้า การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัก  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
35 18 พ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
36 18 พ.ค. 2558  ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับ พ.ศ.2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
37 18 พ.ค. 2558  Upload ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
38 18 พ.ค. 2558  ฝากให้พี่เจ็ก บางปลาม้า  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
39 18 พ.ค. 2558  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ...  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
40 18 พ.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, กศฯ.อำเภอดอนเจดีย์, กศน.อำเภอด่านช้าง, กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 17 พ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รางวัล UNESCO ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
42 15 พ.ค. 2558  แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการศึกษา..."  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 15 พ.ค. 2558  แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการศึกษา..."  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
44 15 พ.ค. 2558  ขอรายชื่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินการตามพรบ.การอำนวยความสะดวก...  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
45 15 พ.ค. 2558  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
46 15 พ.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง สามชุก หนองหญ้าไซ เรื่อง การโอนเงินวันที่ 15พค.58  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
47 15 พ.ค. 2558  เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง, กศน.อำเภอสองพี่น้อง, กศน.อำเภอบางปลาม้า  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
48 14 พ.ค. 2558  ฝากให้พี่ติ๊ก อู่ทอง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
49 14 พ.ค. 2558  กำหนดการดำเนินการสอบเทีนยระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน...  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 14 พ.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
51 14 พ.ค. 2558  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เจ้าหน้าที่การเงิน      รับ
52 12 พ.ค. 2558  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
53 12 พ.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.ทุกอำเภอ ยกเว้น กศน.อำเภอหนองหญ้าไซและดอนเจดีย์ เรื่องแจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 12 พ.ค. 2558  ร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชุดใหม่  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
55 12 พ.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร...  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
56 12 พ.ค. 2558  งานวิจัยของสำนักงาน กศน.จังหวัดในภาคกลาง  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
57 12 พ.ค. 2558  เรียนผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์, ด่านช้าง, ศรีประจันต์, สามชุก, หนองหญ้าไซ, อู่ทอง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
58 12 พ.ค. 2558  ขอส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ ศส.ปชต.(ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
59 12 พ.ค. 2558  ขอส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ ศส.ปชต.  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
60 11 พ.ค. 2558  โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิธีการเรียนทืางไกล"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
61 11 พ.ค. 2558  โครงการพัฒนาคนตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
62 11 พ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่องส่งตัวครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 11 พ.ค. 2558  จัดทำรายละเีอยดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนเมษายนถึงกันยายน 2558  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
64 11 พ.ค. 2558  การจัดประชุมเสวนาคณะกรรมการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  การศึกษาตามอัธยาศัย      รับ
65 08 พ.ค. 2558  การจัดทำเอกสารขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 08 พ.ค. 2558  การรับสมัครสมาชิก ช.ค.ส.พ. กรณีพิเศษ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 07 พ.ค. 2558  เรียนผอ กศน.อำเภออู่ทองเรื่องการติดตามโครงการฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
68 07 พ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน.ทุกอำเภอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรการฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
69 07 พ.ค. 2558  เรียนผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ เรื่องการรับบริจาค  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
70 07 พ.ค. 2558  เรียผอ. กศน. อำเภอทุกอำเภอ การรื่องการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ