1 24 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กศน.จัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 24 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
3 24 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กศน.จั  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 24 เม.ย. 2557  ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 ม.ค.58  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
5 24 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเมืองโบราณอู่ทอง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
6 24 เม.ย. 2557  แจ้งระบบรายงานข้อมูลออนไลน์ EIS ขัดข้อง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
7 24 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองฯ สองพี่น้อง อู่ทอง เดิมบางนางบวช และด่านช้าง เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
8 24 เม.ย. 2557  แจ้งการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 23 เม.ย. 2557  เปลี่ยนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและบุคลากรอัตราจ้าง ครั้งที่ 1ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมือง ฯ เรื่อง รายงานการเบิกจ่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 23 เม.ย. 2557  จัดทำทำเนียบหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผุ้สูงอายุ ประจำปี 2557  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
21 23 เม.ย. 2557  การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
22 23 เม.ย. 2557  ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลสารสนเทศในปีงบประมาณ 2557  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
23 23 เม.ย. 2557  การรายงานข้อมูลผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
24 23 เม.ย. 2557  ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 23 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสมัชชาคนพิการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 22 เม.ย. 2557  เรียนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ เรื่องสิ่งที่ต้องเตรียมไปใช้ในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
27 21 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สองพี่น้อง บางปลาม้า เดิมบางนางบวช และศรีประจันต์ เรื่อง เขิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 21 เม.ย. 2557  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและบุคลากรอัตราจ้าง ครั้งที่ 1ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 21 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 18 เม.ย. 2557  เร่งรัดการเรียนอาเซียนศึกษาโดยผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 18 เม.ย. 2557  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
32 18 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้จบหลักสูตรออนไลน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
33 18 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้จบหลักสูตรออนไลน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
34 18 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้จบหลักสูตรออนไลน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
35 18 เม.ย. 2557  การส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการพัฒนา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 18 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
37 17 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง แก้ไขคำสั่งฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
38 17 เม.ย. 2557  ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการปั้มน้ำมันชุมชนให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 17 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง การจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 17 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่อง การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
41 17 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง เรื่อง การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
42 17 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก และอำเภอศรีประจันต์ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตร  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
43 17 เม.ย. 2557  เชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 17 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอสามชุก เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
50 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
51 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
52 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
53 11 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์ เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
54 09 เม.ย. 2557  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
55 09 เม.ย. 2557  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
56 09 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อ.สามชุก เรื่องโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
57 09 เม.ย. 2557  เรียน เจ้าหน้าที่การเงิน กศน.อำเภอสองพี่น้อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 08 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า เรื่อง การจัดทำวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า  กลุ่มนิเทศติดตามผล      รับ
59 08 เม.ย. 2557  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
60 08 เม.ย. 2557  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
61 08 เม.ย. 2557  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
62 08 เม.ย. 2557  ขอความร่วมมือคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" (ต่อ)  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
63 08 เม.ย. 2557  ขอความร่วมมือคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร"  กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเ      รับ
64 08 เม.ย. 2557  ขอเชิญประชุมโครงการจัดทำแนวทางดำเนินงานครึ่งปีหลังฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 08 เม.ย. 2557  การเพิ่มเติมสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาลงในโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
66 08 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 08 เม.ย. 2557  ขอจัดส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมง กพช.ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
68 04 เม.ย. 2557  เรียน ผอ.กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนสถานที่ประชุมประจำเดือนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 02 เม.ย. 2557  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 02 เม.ย. 2557  เชิญประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ      รับ