[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
การจัดกระบวนการเรียนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมการจัดกระบวนการเรียนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
21 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยฯ
20 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
17 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
15 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ่จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบลท่่าระหัด
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ่จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบลท่่าระหัด
15 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเพศศึกษาให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลดอนมะสังข์
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเพศศึกษาให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลดอนมะสังข์
15 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่\"ณ วัดวังกุ่ม ต.โพธิ์พระยา
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม\"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่\"ณ วัดวังกุ่ม ต.โพธิ์พระยา
15 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมศูนย์ส่งเสริมการเลือกตั้งประชาธปไตย
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมศูนย์ส่งเสริมการเลือกตั้งประชาธปไตย
15 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ
12 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
12 / พ.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
23 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำกิจกรรมลงร่วมให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำกิจกรรมลงร่วมให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสังฆจายเถร ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
22 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2558
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2558
20 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
สำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีและกศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประชุม นิเทศติดตามงาน
นางสุนันทา การะเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมรับฟัง การนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
10 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำนักศึกษาร่วมแข่งขันการประกวดโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งการประกวดโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
7 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
\\\"มหกรรม กศน.ส่งเสริมการอ่านในชุมชน\\\"
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นำศึกษาร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสบามบรมราชกุมารี
7 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
\\\"มหกรรม กศน.ส่งเสริมการอ่านในชุมชน\\\"
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที บรรณารักษ์ห้องสมุด นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7 / เม.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองฯ ศึกษาดูงานการจักสาน
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำสมาชิกกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมตำบลโคกโคเฒ่า ตำบลสระแก้ว ตำบลรั้วใหญ่ ศึกษาดูงานการจักสานที่ใหญ่ที่สุด
24 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
อำเภอเคลื่อนที่ ตำบลโคกโคเฒ่า 23 มีนาคม 2558
กศน. ตำบลโคกโคเฒ่าและห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ออกให้บริการเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์อาหารสมอง
18 / มี.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประกวดคัดเลือกนักร้อง
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดประกวดคัดเลือกนักร้องเพื่อเข้าร่วมประกวดการแข่งขันนักร้องลูกทุ่ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05