[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศบอ.ศรีประจันต์
การประเมินรายวิชาที่กำหนดให้ประเมินภาคประสบการณ์

ศุกร์ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556


 การประเมินรายวิชาที่กำหนดให้ประเมินภาคประสบการณ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2556

ตามที่สำนักงาน กศน.มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่ง กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และ กศน.อำเภอศรีประจันต์ได้ดำเนินการร่วมกันนั้น ในส่วนของกศน.อำเภอศรีประจันต์มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56 คน เป็นชาย 22 คน หญิง 34 คน แต่เข้าสอบในกิจกรรมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)ปีการศึกษา 2556 และกิจกรรมการทดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ปีการศึกษา 2556 จำนวน 50 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 31 คน ขาดสอบ จำนวน 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน โดยมีผลการสอบดังนี้

1.       นักศึกษาที่สอบผ่านใน 9 รายวิชา จำนวน 3 คน(เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน) รองลงมาเป็นนักศึกษาที่สอบผ่าน 7 รายวิชา(12 คน) สอบผ่าน 3 รายวิชา(11 คน) สอบผ่าน 8 รายวิชา(1 คน) สอบผ่าน 7 รายวิชา(12 คน) สอบผ่าน 1-2 รายวิชา(5,5 คน) สอบผ่าน 4 รายวิชา(4 คน) สอบผ่าน 5 , 6 รายวิชา(2,2 คน)

2.       วิชาที่มีนักศึกษาสอบผ่านมากที่สุด คือ วิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน(50 คน) รองลงมา คือ วิชาระบอบประชาธิปไตย(38 คน) วิชาการวิจัยชุมชน(35 คน) วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และวิชาการบริหารจัดการชุมชน(27 , 27 คน) วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(26 คน) วิชาการบริหารธุรกิจ SMEs(23 คน) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์(13 คน) และวิชาการสนทนาภาษา  อังกฤษ(4 คน)

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และ กศน.อำเภอศรีประจันต์ได้ดำเนินการร่วมกันในการประเมินรายวิชาที่กำหนดให้ประเมินภาคประสบการณ์สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบในภาคทฤษฎีของ กศน.อำเภอศรีประจันต์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน 43 คน เป็นนักศึกษาที่ผ่านการประเมินในภาคทฤษฏีในวิชาต่างๆซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ 14 คน วิชาการบริหารธุรกิจ SMEs 23 คน วิชาระบอบประชาธิปไตย 38 คน วิชาการบริหารจัดการชุมชน 27 คน วิชาการวิจัยชุมชน 35 คน วิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน 43 คน วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 4 คน ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารซึ่งมีนักศึกษาผ่านการประเมิน 27 คน และ 26 คนตามลำดับ นักศึกษาไม่ต้องรับการประเมินภาคประสบการณ์

การประเมินภาคประสบการณ์ใน 7 รายวิชาดังกล่าว เป็นการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของแต่ละวิชา ใน 2 ด้าน คือ ด้านทักษะความชำนาญ(skill) และด้านการบริหารจัดการ(management) ในวิธีการประเมิน 3 วิธี คือ ประเมินจากการปฏิบัติ การจัดทำแฟ้มหรือโครงงาน และการสัมภาษณ์ ซึ่งวิชาที่ประเมินทั้งด้านทักษะความชำนาญ และด้านการบริหารจัดการ มี 3 วิชา ได้แก่ วิชาการบริหารธุรกิจ SMEs วิชาการบริหารจัดการชุมชน และวิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน ส่วนวิชาที่ประเมินเฉพาะด้านทักษะความชำนาญ มี 4 วิชา ได้แก่ วิชาระบอบประชาธิปไตย วิชาการวิจัยชุมชน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ และวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นการประเมินเฉพาะปฏิบัติ วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษเป็นการประเมินโดยการสัมภาษณ์ ส่วนวิชาการบริหารธุรกิจ SMEs วิชาการบริหารจัดการชุมชน และวิชาระบอบประชาธิปไตยเป็นการประเมินโดยแฟ้มหรือโครงงาน และการสัมภาษณ์ ส่วนวิชาที่ประเมินโดยการปฏิบัติ แฟ้มหรือโครงงาน และการสัมภาษณ์ มี 2 วิชา ได้แก่ วิชาการวิจัยชุมชน และวิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน

สำหรับคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายชูชีพ เปล่งอารมณ์(ประธาน) นางบุญปลูก สัจจะเวทะ นางนวลปกรณ์ ศรีม่วง นางสุรีย์ ยกกระบัตร และนางเฉลียว โกลากุล 
เข้าชม : 449


ศบอ.ศรีประจันต์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมภายใต้โครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเรื่องการเลี้ยงใส้เดือน 25 / ก.ค. / 2559
      กศน.ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพ้ฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การทำริบบิ้นพวงมาลัยและเหรียญโปรยทาน 25 / ก.ค. / 2559
      นางสาวพรทิพย์ ร่างสม ครูกศน.อำเภอศรีประจันต์ ร่วมบริจากโลหิตแก่โรงพยาบาลเจ้าพระยมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 17 / มิ.ย. / 2559
      นางเพ็ญจันทร์ งามสง่า เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีประจันต์ ร่วมกิจกรรม \"อ่านเขียน เปลี่ยนชีวิต\" ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 17 มิ.ย.59 17 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอศรีประจันต์ จัดงานแข่งขันฟุตบอลดาราและทอดผ้าป่าเพื่อการกุศล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ สนามหน้า กศน.อำเภอศรีประจันต์ 1 / มิ.ย. / 2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05