[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
(จังหวัดเคลื่อนที่ ) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ วัดหนองเพียร หมู่ 2 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์  เข้าชม :  [24]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นำวิชาการส่งเสริมประชาธิปไตย    ห่างไกลยาเสพติด  บนพื้นฐานค่านิยม  12 ประการ
ในวันที่  16 - 18  ธันวาคม   2557   ณ  ค่ายสิทธิ์ศึกษา    จังหวัดกาญจนบุรี   (  ประมวลภาพ 17 - 18 ครับ )  เข้าชม :  [11]

18 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ตำบลปากน้ำ
ณ วัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ ส่งเสริมอาชีพและการอ่าน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557  เข้าชม :  [11]

18 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.ด่านช้าง
การปฐมนิเทศและการอบรมทำแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์
นายประภากร เกษรสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านช้าง และนายนุกูล นรังสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับข้าราชการ ครูอาสาสมัคร ครูกศน.ตำบล ครูผู้สอนคนพิการ และเจ้าหน้าที่   เข้าชม :  [29]

17 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดโครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการส่งเสริมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด บนพื้นฐานค่านิยม 12 ประการ
ในวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายสิทธิ์ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ( ประมวลภาพวันแรกครับ)  เข้าชม :  [26]

17 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.สามชุก
เยาวชนคน กศน.สามชุก ใฝ่ใจค่านิยม 12 ประการ
กศน.อำเภอสามชุก จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนฯ ให้กับนักศึกษา วันที่ 16-18 ธันวาคม 2557 ณ วัดสามชุก  เข้าชม :  [36]

16 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมโครงการ ค่านิยมหลักของคนไทน 12 ประการ
\" เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านินม ของ กศน.ตำบลหัวเขา \"   เข้าชม :  [20]

18 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลดอนคาจัดการศึกษาต่อเนื่อง
กศน.ตำบลดอนคาจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)  เข้าชม :  [40]
17 / ธ.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสระพังลานจัดการศึกษาต่อเนื่อง
กศน.ตำบลสระพังลานจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)  เข้าชม :  [48]
24 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ต.ปลายนาวางแผนจัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [25]
18 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางบวช ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ ของ กศน.ตำบลเขาดิน
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยครูกศน.ตำบล นางสาวพรรัตน์ ใจมั่น  เข้าชม :  [27]
18 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางบวช ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ ของ กศน.ตำบลเดิมบาง
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยครูกศน.ตำบล นางสาวมะลิวรรณ อินโต  เข้าชม :  [30]
18 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางบวช ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ ของ กศน.ตำบลบ่อกรุ
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยครูกศน.ตำบล นางสาวอารีวรรณ คล้ายนาค   เข้าชม :  [27]

 
 เลขาธิการ กศน. 

มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กศน. 
 


 
 

 


FM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ
 


กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     

 

 
  

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการและ
เอกสารประกอบ
การจัดทำแผน

*เอกสารประกอบการ
จัดทำแผน ภาค 2-57

*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับ
การจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศ
การคัดเลือกบุคลากร ฯ

ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ
(คนพิการ)

แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตาม
งานครูสอนคนพิการ


คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วย
เหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบ
การบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551

Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร


แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


แบบประเมิน พรก.ครู อาสา 

แบบประเมิน พรก.ครู กศน.ตำบล 

แบบประเมิน พรก.ครู ผู้สอนคนพิการ (ใหม่ล่าสุด)

แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้างเพิ่มเติม

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน
.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์)
 ฉบับปรับปรุงใหม่
  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05