[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.สุพรรณบุรี
 
<< พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี   เข้าชม :  [36]
[หนังสือ /คำสั่ง สำนัก]
New Document

24 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.ศรีประจันต์
โครงการอบรมค่านิยม 12ประการเพื่อความสมานฉันท์ และโครงการอ่านเพื่อเรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [6]

24 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.ศรีประจันต์
“การประดิษฐ์ลวดดัดรูปสัตว์”ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [8]

21 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ออกหน่วยบริการ โครงการภาครัฐร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย สู้ภัยแล้ง
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง   เข้าชม :  [15]

21 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.ด่านช้าง
ปฐมนิเทศผู้เข้าเทียบระดับประถมศึกษาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นางสุวรรณา แก้ววิชิต ครูคศ.๓ และนางสาวรัชนีพร คำปาน หัวหน้างาน ปฐมนิเทศผู้เข้าเทียบระดับประถมศึกษาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ คน ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กศน. อำเภอด่านช้าง  เข้าชม :  [27]

20 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ออกหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านและอาชีพ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ตำบลเขาดิน ณ วัดปากดงท่าศาล ในวันที่ ..  เข้าชม :  [21]

20 / พ.ย. / 2557 : ศบอ.ศรีประจันต์
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีประจันต์ยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [18]

18 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางบวช ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ ของ กศน.ตำบลเขาดิน
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยครูกศน.ตำบล นางสาวพรรัตน์ ใจมั่น  เข้าชม :  [13]
18 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางบวช ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ ของ กศน.ตำบลเดิมบาง
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยครูกศน.ตำบล นางสาวมะลิวรรณ อินโต  เข้าชม :  [12]
18 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางบวช ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ ของ กศน.ตำบลบ่อกรุ
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยครูกศน.ตำบล นางสาวอารีวรรณ คล้ายนาค   เข้าชม :  [13]
18 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางบวช ประมวลภาพการรจัดกิจกรรมการเรียนการ ของ กศน.ตำบลป่าสะแก
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยครูกศน.ตำบล นางสาวจารุณี ละวรรณวงษ์   เข้าชม :  [15]
18 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ประมาลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลปากน้ำ
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยครูศูนย์การเรียนชุมชน อาจารย์วรรณวิศา ประสาทสิทธิ์   เข้าชม :  [15]
11 / พ.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสระพังลานรับชม ETV
นักศึกษา กศน.ตำบลสระพังลาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการ ETV กับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557  เข้าชม :  [33]

  


 
 


สุขภาพดีกับข้าวไรซ์เบอรี่ กศน. สุพรรณบุรีFM 102.25 Mhz สวท. สุพรรณบุรี
ปรับเปลี่ยนวันเวลา เป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 13.30 น. นะจ๊ะ
 
 


กรอกข้อมูล
การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/
กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย
คลิกภาพด้านล่างเชิญ Download
คู่มือการสำรวจการรู้หนังสือและเครื่องมือ
ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2556

เลขาฯ กศน มอบ นโยบาย จุดเน้น กศน ปี งบประมาณ 57วีดีทัศน์ ชุด การศึกษาตลอดชีวิต

  


 
                                                         


 

 

 นางอรณิช วรรณนุช
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี


     

 

 
  

QR Code สำนักงาน กศน.
     จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 

รายงานการตรวจสอบ

การดาเนินงาน


รายงานการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ศูนย์อาเซียนศึกษา


แผนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและเอกสารประกอบ
การจัดทำแผน
*เอกสารประกอบการจัดทำแผน ภาค 2-57
*แผนบูรณาการ ภาค 2-57

from-แบบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ภาค 2-57

คู่มือครู สำหรับการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาเลือก 
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ตัวอย่าง-หลักสูตร
รายวิชาลูกเสือ 1


ประกาศการคัดเลือกบุคลากร ฯ
ดีเด่นระดับภาค 2557

การศึกษาพิเศษ (คนพิการ)
แบบรายงาน คป. 07  แบบติดตามงานครูสอนคนพิการ

คู่มือคนพิการ 

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วย
เหลืออื่นใดทางการศึกษา 2553
  


เนื้อหาประกอบการบรรยาย สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 57 


รูปภาพงานคนพิการ 
แผนบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


โปรแกรมการเทียบระดับ
การศึกษา
ในระดับสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
New  v 1 4 

ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กำหนดสถานศึกษาให้ทำหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธ.ค.56
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 2551
Downloads ภาษาจีน
Downloads ภาษามาลายู
Downloads ภาษาเวียดนาม
Downloads ภาษาเขมร
Downloads ภาษาพม่า
Downloads ภาษาลาว
Downloads ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุด ครั้งที่ 1/56
*กศน.อำเภอด่านช้าง
*กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
*กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
*กศน.อำเภอสองพี่น้อง
*กศน.อำเภออู่ทอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใด ทางการ
ศึกษา สำหรับคนพิการ
 

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

แบบประเมิน พรก.ครู อาสา 

แบบประเมิน พรก.ครู กศน.ตำบล 

แบบประเมิน พรก.ครู ผู้สอนคนพิการ (ใหม่ล่าสุด)

แบบประเมินบรรณารักษ์อัตราจ้างเพิ่มเติม

แบบประเมินแหล่งเรียนรู้
 ตามอัธยาศัยดีเด่น 


คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน.(ไฟล์ซิป)

ประกันคุณภาพสถานศึกษา  (โดย ศน. อังคนา วสุวรวงศ์) ฉบับปรับปรุงใหม่  ดาวน์โหลดที่นี่

 
เอกสารการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา

รายงานประเมินโครงการ

 แบบสัญญาจ้าง
           พนักงานราชการ

       ครูอาสาสมัครฯ
       
ครู กศน. ตำบล

 โปรแกรม itw51
new !
      8 เม.ย. 57
   ดาวน์โหลดที่นี่  

 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : suphanburi.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05