[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

29 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ รุ่นที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
29 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมงานเลี้ยงปีใหม่
29 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.สามชุก
ขอพรปีใหม่ 2558
นางอรนิช วรรณนุช (ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี) นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ขอพรปีใหม่ 2558 จากท่านเลขาธิการ กศน.
29 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านสระ หมู่ 2 ตำบลบ้านสระ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
25 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
24 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.ด่านช้าง
เข้าค่ายค่านิยม 12 ประการและการป้องกันเฝ้าระวังไข้เลือดออก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เข้าค่ายค่านิยม 12 ประการและการเฝ้าระวังไข้เลือดออก ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2557
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.ดอนเจดีย์
กศน.อำเภอดอนเจดีย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์
กศน.อำเภอดอนเจดีย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาเวปไซด์สู่ชุมชน
สำนักงานส่งเสริม กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาเวปไซด์สู่ชุมชน
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.สามชุก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็ปไซต์
กศน.อำเภอสามชุกส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็ปไซต์ สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์และการเขียนข่าว
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวชเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเว็บไซค์
นางอรนิช วรรณนุช ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพิธีเปิด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. พร้อมท่านผู้อำรนวยการ กศน.อำเภอทั้ง 10 อำเภอ โดยมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 20 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการประช
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.ศรีประจันต์
กศน.อำเภอศรีประจันต์
งานด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.บางปลาม้า
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปลาม้า
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการอบรมเว็บไซต์ข่าวสารข้อมูลให้กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตา
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.ด่านช้าง
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
สำนักงานกศน.จังหวัดสุพรรณบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเวปไซด์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.อู่ทอง
พัฒนาคน พัฒนาเว็บไซต์ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ใันวันที่ 22 ธีนวาคม 2557 ณ หอประชุม กศน.จังห
22 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า นำชุมชนลดต้นทุนอย่างยั่งยืน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปลาม้า จัดฝึกอบรมโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 14 ตำบล ในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปลาม้า
21 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมใน บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านดงนุ่น ม.4 ต.กระเสียว
กศน.อำเภอสามชุกและห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกได้จัดกิจกรรม สวนสนุกทางปัญญา พับกระดาษ 3 มิติ และกิจกรรม Booksmobile Library 2558 ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านดงนุ่น ม. 4 ต.กระเสียว อำเภอสามชุก ในวันที่19 ธันวาคม 2557 โดยให้ความรู้วิธีการพับกระดาษ แบบ 3 ม
19 / ธ.ค. / 2557 : ศบอ.สามชุก
กศน.อำเภอสามชุก ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้เรียน
\\\\\\\\\\\\\\\"เยาวชนคน กศน.สามชุก ใฝ่ใจค่านิยม 12 ประการ\\\\\\\\\\\\\\\"
18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นำวิชาการส่งเสริมประชาธิปไตย    ห่างไกลยาเสพติด  บนพื้นฐานค่านิยม  12 ประการ
ในวันที่  16 - 18  ธันวาคม   2557   ณ  ค่ายสิทธิ์ศึกษา    จังหวัดกาญจนบุรี   (  ประมวลภาพ 17 - 18 ครับ )

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/138 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05