[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

2 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอด่านช้าง เพื่อหารือและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2558
กศน.อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอด่านช้าง เพื่อหารือและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ กศน.อำเภอด่านช้าง
2 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 29 - 30 กันยายน 2558 กศน.ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ กศน.ตำบลวังคัน เเละ กศน.อำเภอด่านช้าง
2 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
บริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ผู้นำชุมชนของอำเภอสามชุก
ต้อนรับปีงบประมาณ 2559 กับกิจกรรม \\\"เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ Open the Book Open the World 2559\\\" ณ ศาลาประชาคมจีนสามชุก วันที่ 2 ต.ค.2558
2 / ต.ค. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช จัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่
นายกฤษณะ อนุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช นำคณะครู กศน.อำำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมจัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลนางบวช ตำบลนางบวช ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
30 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
ประกาศผลสอบและลงทะเบียนสอบซ่อม
กศน.อำเภอสามชุก ประกาศผลสอบและลงทะเบียนสอบซ่อม ในวันที่30 กันยายน 2558 ณ กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
29 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการตำบลนมแม่
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการตำบลนมแม่ ณ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
29 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับฯ
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ร่วมประเมินโครงการตำบลนมแม่ กับอบต.บางใหญ่
กศน.อำเภอบางปลาม้า โดย กศน.ตำบลบางใหญ่ ร่วมประเมินโครงการตำบลนมแม่ กับ อบต.บางใหญ่ ในวันที่ 28 กันยายน 2558
29 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า เปิดโครงการสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 อำเภอ
กศน.อำเภอบางปลาม้า เปิดโครงการสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในวันที่ 29 - 30 กันยายน 2558 ณ โฮเทล่า บูทิค รีสอร์ท ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ
29 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการจัดการลงทะเบียนสอบซ่อม ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘
นางสายพิน ชาวคูเวียง ครู กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการจัดให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมาลงทะเบียนสอบซ่อม ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช
29 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2558
ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ และบรรณารักษ์ ของกศน.อำเภอสามชุก เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
28 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘
นางสาวกัณฑิมา รุ่งเรือง ครู กศน.ตำบลทุ่งคลี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งคลี ครั้งทที่ ๒ / ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
28 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เดิมบางนางบวช
กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘
ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูผู้สอนคนพิการ และบรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช
26 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
24 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
ตรวจลูกเสือวิสามัญ ขั้นที่ 5
กศน.อำเภอสามชุก รับตรวจลูกเสือวิสามัญ ขั้นที่ 5 ณ กศน.อำเภอสามชุก ในวันที่ 24 กันยายน 2558
24 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2558
ครู กศน.ตำบล และครูอาสาสมัครฯ ของกศน.อำเภอสามชุก เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ กศน.อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
22 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เข้ารับการอบรมโครงการสัมนาครู กศน.ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยสถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง วันที่ 21-23 กันยายน 2558 ณ ห้องแกรนไดมอน
22 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลดอนโพธิ์ทอง
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 22 กันยายน 2558
22 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
โครงการอบรมสัมนาครู กศน.ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูฯ
โครงการอบรมสัมนาครู กศน.ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
22 / ก.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า รับการประเมิน ครึ่งปีหลัง งบประมาณ 2558
กศน.อำเภอบางปลาม้า รับการประเมิน ครึ่งปีหลัง งบประมาณ 2558 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบางปลาม้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/202 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05