[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ ได้ประชุมชี้แจง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล และคำรับรองปฏิบัติราชการของบุคลากร
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ ได้ประชุมชี้แจง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กศน.ตำบล และคำรับรองปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อรับยุทธศาสตร์ และจุดเน้นประจำปีงบประมาณ 2559 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. แนวทางการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2/2558 และโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2/2558 และโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด วันทีั่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลสนามชัย จัดกิจกรรมโครงการเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามชัย
กศน.ตำบลสนามชัย จัดกิจกรรมโครงการเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามชัยตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตรายได้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง\"โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน อยู่ดี กินดี แบบพอเพียง \&q
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
กศน.อำเภอศรีประจันต์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กศน.อำเภอศรีประจันต์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ วัดพยัคฆาราม นำโดยท่านผอ.ประภากร เกษรสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ มีนักษาเข้าร่วม จำนวน 122 คน
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมรายการ ETV
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ในหัวข้อยุทธศาสาตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.2559
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้ นางสาวรวิวรรณ วงค์มณี ครูผู้ช่วย ร่วมจัดรายการวิทยุ 102.25 MHz รายการเรียนรู้คู่ชุมชน สนทนาพิเศษ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ มอบหมายให้ นางสาวรวิวรรณ วงค์มณี ครูผู้ช่วย ร่วมจัดรายการวิทยุ 102.25 MHz รายการเรียนรู้คู่ชุมชน สนทนาพิเศษ ในวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ สถานนีวิทยุคลื่น 102.25 MHz อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เข้าชมรายการ ETV ของสำนักงาน กศน.
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ เข้าชมรายการ ETV ของสำนักงาน กศน. ทำความเข้าใจวิธีการทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.หนองหญ้าไซ
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
24 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า รับชมรายการสายใย กศน.ผ่านรายการ ETV ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า รับชมรายการสายใย กศน.ผ่านรายการโทรทัศน์ ETV เรื่องยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบางปลาม้า ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
23 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กศน.อำเภอสามชุก รับชมรายการสายใย กศน. ผ่านรายการโทรทัศน์ ETV
กศน.อำเภอสามชุก รับชมรายการสายใย กศน. ผ่านรายการโทรทัศน์ ETV ในวันที่ 23 พ.ย. 2558 เวลา 10.00 น. _ 11.00 น. เรื่อง ยุทธศาสตร์และจุดเน้น การดำเนินงาน กศน. 2559
23 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"การพับกระทงจากกระดาษ\"
กศน.ตำบลบ้านสระ และ กศน.ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"การพับกระทงจากกระดาษ\" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ กศน.ตำบลบ้านสระและ กศน.ตำบลย่านยาว
23 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.สามชุก
นักศึกษา กศน.อำเภอสามชุก รับชมรายการ ETV ย้อนหลัง
นักศึกษา กศน.อำเภอสามชุก รับชมรายการ ETV ย้อนหลัง วิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 19 และ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ กศน.ตำบล
23 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
กศน.อำเภอศรีประจันต์ ร่วมกันต้อนรับผอ.ประภากร เกษรสิทธิ์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้บริหาร กศน.อำเภอศรีประจันต๋์
กศน.อำเภอศรีประจันต์ ร่วมกันต้อนรับผอ.ประภากร เกษรสิทธิ์ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
23 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
กศน.อำเภอศรีประจันต์ รับชมรายการ สายใย กศน.
กศน.อำเภอศรีประจันต์ รับชมรายการ สายใย กศน. ETVในวันที่ 23 พ.ย. 58 \"เรื่อง ยุทธศาสตร์และจุดเน้น การดำเนินงาน กศน.2559\"
20 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.ดอนเจดีย์
กศน.อำเภอดอนเจดีย์ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี
กศน.อำเภอดอนเจดีย์ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)
18 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า ประชุมชี้แจงการทำคำรับรอง และแผน ระดับตำบล ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
กศน.อำเภอบางปลาม้า ประชุมชี้แจงการทำคำรับรอง และแผนจุลภาค กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบางปลาม้า
18 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลวัดโบสถ์
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กศน.ตำบลวัดโบสถ์
18 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลบ้านแหลม
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กศน.ตำบลบ้านแหลม
18 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลวัดดาว
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กศน.ตำบลวัดดาว
18 / พ.ย. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลวังน้ำเย็น
กศน.อำเภอบางปลาม้า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กศน.ตำบลวังน้ำเย็น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/208 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05