[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพีน้องร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในโ๕รงการ อำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.สามชุก
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน อำเภอสามชุก ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ กศน.อำเภอสามชุก โดยให้ความรู้ถึงกฏระเบียบและแนวทางการเข้ารับการศึกษาของผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาขั
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
ศจ.ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานการบริหารงบประมาณออนไลน์ของสำนักงาน กศน.จ.
วันที่ 13-14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
นิเทศกลุ่มอาชีพ หนุึ่งคนหนึ่งอาชีพ
นางทักษพร อินทรเผือก นิเทศกลุ่มการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน-หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ) วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 7 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
นิเทศกลุ่มอาชีพ หนุึ่งคนหนึ่งอาชีพ
นางนุชจรินทร์ พงษ์สุวรรณ นิเทศกลุ่มการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน-หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ) วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
กศน.อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานการบริหารงบประมาณออนไลน์
เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้รับผิดชอบงานด้านงบปรมาณและที่เกี่ยวข้อง กศน.อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมการ พัฒนาบุคลากรด้านแผนงานการบริหารงบประมาณออนไลน์ ในวันที่ ๑๓- ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุรีย์ ยกกระบัตร ครูชำนาญการพิเศษ และนางมณี เคนผาพงษ์ ครูอาสาสมัครฯ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานการบริหารงบประมาณออนไลน์
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภออู่ทองจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำครั้งที่ 2/2557 (รุ่นที่ 4)
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลดอนกำยาน จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นายชูชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางทิพวรรณ หิรัญปาน ครูชำนาญการพิเศษ ลงเยี่ยมกลุ่มศูนย์ฝึกอาชี่พชุมชนวิชาการทำตะกร้าจากเชือกร่ม
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.ศรีประจันต์
ศจ.ร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านในชุมชนฯของสำนักงาน กศน.จ.
15 มกราคม 2558
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
ปลูกป่าชุมชน เพื่อเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ
กศน.ตำบลนิคมกระเสียว จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ณ วัดทับกระดาษ หมู่๑ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ตำบลอู่ทอง
กศน.ตำบลอู่ทอง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน-หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ) วันที่ 12 - 22 มกราคม 2558
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.อู่ทอง
นิเทศกลุ่มอาชีพ หนุึ่งคนหนึ่งอาชีพ
นางจารุนิภา แผนสมบูรณ์ นิเทศกลุ่มการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน-หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ) วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ บ้านเลขที่ 301 หมู่ 3 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลศาลาขาวจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางสุนิสา ขาวบริสุทธิ์ ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวพัชร์นันท์ ่ สิงห์จุ้ย ครู กศน.ตำบลศาลาขาว จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการทำเปลญวน
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกับนักศึกษา
นายสมยศ ยงค์สถิตย์สุข ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวจีราภัคฐ์ ดอกไม้เทศ ครู กศน.ตำบลท่าพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษาพื้นฐานนอกระบบทั้ง 3 ระดับ
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.เมืองสุพรรณบุรี
กศน.ตำบลโพธิ์พระยา จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางมณี เคนผาพงษ์ ครูอาสาสมัครฯ และนางศุภกัญญา ทองสุก ครู กศน.ตำบลโพธิ์พระยา จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการประดิษฐ์วัสดุจากดินไทย
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
ทำการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
15 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.ด่านช้าง
หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ (การเพาะเห็ดนางฟ้า- นางรม)
กศน.อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ฝึกอาชีพให้ประชาชน (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ) วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
14 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.สองพี่น้อง
กศน.อำเภอสองพี่น้อง
กศน.ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้องร่วมปรึกษาหารือเรื่องแก้ปัญหาศูนย์ฝึกอาชีพตำบลบางพลับ กับปลัดอำเภอสองพี่น้อง
14 / ม.ค. / 2558 : ศบอ.บางปลาม้า
กศน.อำเภอบางปลาม้า เปิดโครงการอาเซียนศึกษา ในวันที่ 13 - 14 มกราคม 2558
กศน.อำเภอบางปลาม้า เปิดโครงการอาเซียนศึกษา มีนายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า เป็นประธานในพิธี นางบุญปลูก สัจจะเวทะ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ โครงการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 60/143 ->
<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
155 หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ 0-3559-9212,0-3559-9222 โทรสาร 0-3559-9198
E-mail : spb_nfedc@nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05